Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FoU-lotsar i Östra Mellansverige

Många små och medelstora företag (SMF) står inför en stor omställning till följd av bland annat digitalisering, krav på hållbar produktion och global konkurrens. Omställningen kräver investeringar i utveckling, nya produkter och affärsmodeller.

En förutsättning i omställningsarbetet är strategisk kompetensförsörjning. Sammantaget ett ökat behov av tillgång till FoU-resurser inklusive test- och demomiljöer. Projektet är en insats för att stärka graden av innovation och förnyelse i SMF i Östra Mellansverige (ÖMS-regionen).

ÖMS-regionen

Regionerna i Östra Mellansverige (Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Uppsala) i samarbete med Stockholm är en av Sveriges starkare industriella innovationsregioner. Den rymmer ett antal av Sveriges största innovationsföretag och flera universitet som har bidragit till att ett betydande antal högteknologiska företag vuxit fram de senaste decennierna. Där finns ett välutvecklat innovationsstödsystem med universitet och högskolor, företagsinkubatorer, teknikparker, forskningsinstitut, kluster- och innovationsplattformar.

Projektets syfte

Detta projekt ska ses som en insats och plattform för att stärka graden av innovation och förnyelse i Små och Medelstora Företag i ÖMS-regionen - som delvis svarar upp mot det behovet. Erfarenheterna från liknande projekt som RISE drivit i andra regioner visar på ett stort utvecklingsbehov bland regionens SMF samt nyttan av att synliggöra och tillgängliggöra forskningsinstituten som en innovationspartner för SMF.

Genom regionala  FoU-lotsar, driftade av RISE, i ÖMS underlättas möjligheterna för SMF att få tillgång till och dra nytta av RISE expertis/kunskap för forsknings- och innovationsprojekt samt test och demomiljöer. Vidare har liknande projekt visat att projekten starkt bidragit till en ökad samverkan mellan innovatoinsaktörerna i regionen, såsom i flera fall samarbetsprojekt mellan RISE och akademiska parter i regionen, samt med science parks och inkubatorer med flera i syfte att stärka företagens innovationsförmåga och i att hjälpa bolagen att introducera nya produkter och erbjudanden på marknaden.

Målgrupp

Industri, och industrinära små och medelstora företag (SMF) i ÖMS - som nås genom uppsökande verksamheter av FoU-lotsarna själva eller i samarbete med andra företagsstödjande aktörer.


Sammanfattning

Projektnamn

FoU-lotsar i ÖMS

Status

Pågående

Region

Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektägare

Projektstart

Varaktighet

Projektslut 2020-11-15

Total budget

4 850 000 SEK

Partner

Linköpings Universitet (Upphandlad värdorganisation för FoU-lots Östergötland-Örebro), Mölardalens Högskola (Upphandlad värdorganisation för FoU-lots Västmanland, Sörmland och Uppsala)

Finansiärer

Tillväxtverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Anders Persson

Kontaktperson

Anders Persson

Chef SME

+46 10 516 61 67
anders.s.persson@ri.se

Läs mer om Anders