Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
collage batterier bäck
Foto: Pixabay.com

Forskningsprogram för hållbar industriell materialåtervinning

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program om hur industrins bi- och restprodukter kan återföras till samhället som värdefulla resurser. Programmets andra etapp leds av RISE och består av sex fristående forskningsprojekt.

Syfte och mål
Closing the Loop bidrar med nytänkande där branscher möts och lär av varandra. I stället för att se uttjänta produkter och material som avfall beskriver programmet materialflöden och dess egenskaper och vill därigenom öka användningen av återvunnet material.  

Utmaning
För att lyckas har programmet utvecklat ny kunskap och ökat samarbetet mellan olika aktörer samt definierat vilka drivkrafter och barriärer som påverkar användningen av återvunnen råvara.

Lösning
Programmet utvecklar, analyserar och demonstrerar användandet av återvunnet material och bidrar därmed till att användandet av dem blir mer företagsekonomiskt lönsamt. Programmets tolv budskap till industri och kommuner, myndigheter och forskning är ett viktigt resultat. I en rapport från forskare vid RISE analyseras drivkrafter och barriärer för industriell materialåtervinning. Den hittar du här

Ambitionen är också att tydliggöra behov av avvägningar mellan resurseffektivitet och giftfri miljö liksom att analysera policy som är viktig för utveckling av området. Det har bland annat skett genom rapporten How can conflicts, complexities and uncertainties in a circular economy be handled? Policyanalysen finns i rapporten Policy measures to increase the use of recycled materials in production

En viktig del av Closing the Loop II är att underlätta samarbeten mellan olika industribranscher. Programmets andra etapp består av sex enskilda forskningsprojekt med olika inriktning – de rör processer kring alkaliska batterier, återvinning av fordon, bygg och rivningsarbeten, gruvnäring och pappersbruk och metoder för livscykelanalyser. Mer om projekten kan du läsa här.

Effekt
Programresultaten kommer sprids brett till myndigheter och andra aktörer som producenter och återvinnare. Eftersom många sådana aktörer även aktivt deltar i projekt får de nytta även av själva projektprocesserna.

Effekten förväntas dels bli ökad materialåtervinning, något som prioriteras både i svensk lagstiftning och inom EU, dels ökad kunskap om resurseffektiva kretslopp inom industrin. Därmed bidrar programmet till att nå de svenska miljökvalitetsmålen beträffande avfall.

Mistra Closing the Loop höll sitt slutseminarium i mars 2020. Den fullständiga slutrapporten From Waste to Value (på engelska) hittar du här. En svensk, populärvetenskaplig slutrapport, Från avfall till värdefulla resurser, finns här.

Från avfall till värdefulla resurser

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna