Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Erfarenheter av LTA-system - En kunskapssammanställning

LTA-system (lätt tryckavlopp) förespråkas ofta som alternativ till konventionella självfallsledningar. Syftet med detta projekt är att sammanställa kunskap och erfarenheter från planering, drift och förvaltning av LTA-system i Sverige vilket kommer utgöra ett beslutsunderlag för VA-huvudmän.

Växande städer kräver växande VA-system. Sett till hela VA-kollektivets samlade investeringsbehov står ledningsnäten för de största kostnaderna där utbyggnaden av VA till omvandlingsområden står för en betydande del av investeringsbehoven de närmaste åren. LTA-system (lätt tryckavlopp) förespråkas ofta som alternativ till konventionella självfallsledningar då ledningarna går att anlägga i områden med utmanande markförhållanden, samt att de är billigare än självfallsledningar att anlägga. LTA-system har byggts i stor utsträckning i Sverige men praktiska erfarenheter har inte samlats in och tillgängliggjorts för det större VA-kollektivet sedan början av 2000-talet.

Projektet har sammanställt de erfarenheter som va-huvudmän har av LTA-system. Man har gått igenom litteratur och juridisk praxis kring LTA-system i Sverige, samt genomfört en workshop, en enkät och intervjuer för att inhämta branschens erfarenheter av LTA i planerings-, bygg- och driftskedena. Vilka utmaningar ser branschen med systemen och var finns det kunskapsluckor? Under projektets genomförande visade det sig att va-huvudmännen har mycket att lära av varandra och att erfarenhetsutbyte är viktigt.

Resultaten visar att det är viktigt med god planering och anpassning till lokala förhållanden för att lyckas med LTA. Svavelvätebildning är en stor och svårhanterlig fråga. Problemen uppkommer delvis på grund av att det är svårt att planera och dimensionera korrekt. Ansvarsfrågorna regleras visserligen i lagstiftning men upplevs ändå som svårnavigerade. Det beror på att vissa delar av LTA-systemet är brukarens ansvar och andra delar är va-huvudmannens. Goda relationer mellan fastighetsägare och va-huvudmän är en framgångsfaktor för att säkerställa god funktion hos systemen över tid eftersom LTA ställer högre krav på brukaren än självfallssystemen gör.

Frågor som behöver hanteras i fortsättningen är bland annat svavelvätebildning och systemens långsiktiga kostnader. Svavelväte är ett stort problem, och samma lösning för att minska svavelväte ger olika resultat på olika platser. Branschen behöver mer kunskap och riktlinjer för hur man bäst undviker och avhjälper problemen. De långsiktiga kostnaderna för LTA är oklara och svåra att uppskatta korrekt och planera för. De samlade livscykelkostnaderna för anläggning, drift och underhåll saknas, och underlag behöver sammanställas för att man ska kunna ta bättre beslut och skapa mer effektiva driftorganisationer.

Sammanfattning

Projektnamn

Erfarenheter av LTA-system

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Total budget

1 028 200 SEK

Partner

Luleå Tekniska Universitet, Luleå kommun, Uppsala Vatten & Avfall, Kungsbacka kommun, Nacka Vatten & Avfall, Karlskrona kommun, Höganäs kommun, Roslagsvatten, MittSverige Vatten & Avfall, Falu Energi & Vatten

Finansiärer

Svenskt Vatten Utveckling

Projektmedlemmar

Extern press

Kontaktperson

Solveig Johannesdottir

Projektledare

+46 10 516 63 22

Läs mer om Solveig

Kontakta Solveig
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.