Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Erfarenheter av LTA-system - En kunskapssammanställning

LTA-system (lätt tryckavlopp) förespråkas ofta som alternativ till konventionella självfallsledningar. Syftet med detta projekt är att sammanställa kunskap och erfarenheter från planering, drift och förvaltning av LTA-system i Sverige vilket kommer utgöra ett beslutsunderlag för VA-huvudmän.

Växande städer kräver växande VA-system. Sett till hela VA-kollektivets samlade investeringsbehov står ledningsnäten för de största kostnaderna där utbyggnaden av VA till omvandlingsområden står för en betydande del av investeringsbehoven de närmaste åren. LTA-system (lätt tryckavlopp) förespråkas ofta som alternativ till konventionella självfallsledningar då ledningarna går att anlägga i områden med utmanande markförhållanden, samt att de är billigare än självfallsledningar att anlägga. LTA-system har byggts i stor utsträckning i Sverige men praktiska erfarenheter har inte samlats in och tillgängliggjorts för det större VA-kollektivet sedan början av 2000-talet.

Syftet med detta projekt är att samla in och sprida kunskap om LTA-system där kommunala verksamhetsområden har utvidgats. Projektet ämnar höja den allmänna kunskapsnivån om LTA-system genom att belysa erfarenheter av LTA-system kopplade till aspekter av ledningsnätet, dess komponenter, allmän drift samt förvaltning.  Detta inkluderar långsiktiga erfarenheter av förvaltning samt praktiska lärdomar och råd från (i) planeringsfasen, (ii) exploateringsfasen och (iii) driftsfasen. Inom ramen för projektet kommer även kunskapsspridning till VA-planerare och beslutsfattare vid kommunala VA-organisationer genomföras.

Inom projektet hölls en workshop i februari 2021 där deltagare fick diskutera och dela med sig av sina kunskaper inom LTA-system. Intresset för workshopen var stort och många aspekter av systemen samt frågeställningar för vidare diskussioner inom projektet lyftes fram.

En enkät togs fram och är ämnad för svenska VA-organisationer med erfarenhet av LTA-system. Enkäten är öppen 13 september till och med 13 oktober. Vi uppskattar alla som tar sig tid att svara på enkäten, vilken nås via bit.ly/LTA-ENKAT. 

Sammanfattning

Projektnamn

Erfarenheter av LTA-system

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Total budget

1 028 200 SEK

Partner

Luleå Tekniska Universitet, Luleå kommun, Uppsala Vatten & Avfall, Kungsbacka kommun, Nacka Vatten & Avfall, Karlskrona kommun, Höganäs kommun, Roslagsvatten, MittSverige Vatten & Avfall, Falu Energi & Vatten

Finansiärer

Svenskt Vatten Utveckling

Projektmedlemmar

Evenemang

Kontaktperson

Solveig Johannesdottir

Projektledare

Läs mer om Solveig

Kontakta Solveig

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.