Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Branschgemensam forskning för småskaliga biobränslepannor inför ekodesign

RISE har tillsammans med panntillverkarna Ariterm, Nibe och Värmebaronen gjort en gemensam tillämpad forskningsinsats med syfte att optimera nya och framtida produkters miljömässiga prestanda för att bemöta de nya strängare krav som ställs i Ekodesigndirektivet för småskaliga pannor.

Syfte och mål

Föreliggande projekt har haft som syfte att panntillverkare och forskningsinstitut branschgemensamt ska bemöta de förbränningstekniska utmaningar som tillverkarna står inför.

Utmaning

Nytillverkade småskaliga biobränslepannor måste uppfylla ekodesignkraven senast år 2020. I en marknadsundersökning från 2014 klarade ingen av 11 testade pelletspannor alla ställda krav, vilket tydligt visar på ett utvecklingsbehov. För vedpannor är det en utmaning att klara ekodesigndirektivets NOx-krav.

Utfört arbete

I detta projekt har två olika typer av moderna pelletspannor använts. Efter optimering kunde tillräckligt god förbränning uppnås med båda typerna. Dock uppvisade brännaren med skyddad förbränningszon betydligt lägre emissioner vid partiell last.

Omfattande temperaturkartering i en vedpanna för villabruk visade att termisk NOx-bildning kunde uteslutas. Genom att använda avbarkad björkved kunde NOx-emissionen minskas till att klara gränsvärdet, eftersom träets kväveinnehåll är koncentrerat till barken. Även granved gav låga NOx-emissioner, men det bränslet medförde ökade emissioner av CO och OGC. För att vedpannor ska klara kraven på CO, OGC och stoft krävs driftoptimering med avseende på vedens slutförbränningsfas. I det skedet tenderar tillfört överskott av luft att kyla ned rökgasen innan de brännbara gaserna brunnit ut. Även partikelemissioner och verkningsgrad har kartlagts inom projektet.

Effekt

Projektet har givit deltagande företag värdefulla kunskaper och erfarenheter som kan användas för att utveckla framtida pannor som ska uppfylla Ekodesigndirektivet.

I förlängningen innebär ekodesigndirektivet att pannor med undermåliga prestanda utesluts från marknaden, vilket medför att både emissioner och miljöpåverkan från småskaliga pannor kommer att minska.

Sammanfattning

Projektnamn

Biopanna 2020

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2016-06-15 -- 2018-06-30

Total budget

3 150 000 kr

Partner

Ariterm, NIBE, Värmebaronen

Finansiärer

Energimyndigheten

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla

Kontaktperson

Fredrik Niklasson

Forskare

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.