Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biologisk metanisering av syngas från förgasning av lignocellulosa

Projektet avser att i laboratorieskala undersöka förutsättningen för biologisk metanisering av syngas producerad vid småskalig förgasning av lignocellulosrika bränslen. Slår projektet väl ut finns det potential att minska Sveriges fossilberoende inom transportsektorn med 3 TWh biodrivmedel inom 10 år.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att skapa kunskaps- och beslutsunderlag för att inom 10 år komma upp i 3 TWh biogasbaserad fordonsgas producerad via rötning av syngas.

Målsättningen är att i laboratorieskala visa att syngas bestående av 55% H2, 30% CO, 2 % CH4, 13% CO2 kan metaniseras via drift av kontinuerliga rötningsprocesser. Vidare ska projektet ta fram ett tekno-ekonomiskt underlag för ett kombinerat system av förgasning, biologisk metanisering och uppgradering till fordonsgaskvalitet vid en effektstorlek på 6 MW. Utifrån projektresultaten kommer det slutligen tas fram ett förslag på utformning av en pilot-anläggning för biologisk metanisering av syngas.

Utmaning

Biogas är en viktig biogen energibärare som kan användas i transportsektorn för att ersätta fossila drivmedel. Genom att förgasa biomassa bildas syngas som i sin tur kan uppgraderas till biogas via flera olika delprocesser. Det finns tillgång till stora mängder biomassa från det svenska skogsbruket och genom att använda en del av denna kan i teorin stora mängder drivmedel tillverkas. Den stora utmaningen är emellertid uppgraderingen av syngas, vilket bygger på en katalytisk process som är både dyr och känslig för föroreningar.

Lösning

Det här projektet vill undersöka en alternativ metod för uppgradering av syngas. Den bygger på en biologisk process och den väntas vara mer robust och kostnadseffektiv jämfört med katalytisk uppgradering.

Effekt

Om hypoteserna stämmer kan biologisk metanisering leda till ett paradigmskifte inom produktion av biodrivmedel. Tidigare ej utnyttjad biomassa kan då genom förgasning och biologisk metanisering generera stora mängder biogena drivmedel som signifikant kan bidra med att andelen fossila drivmedel minskar.

Sammanfattning

Projektnamn

Biologisk metanisering av syngas

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektägare och projektledare

Projektstart

Varaktighet

Slutdatum sista juni 2021

Partner

Cortus Energy, KTH, Wärtsilä Puregas, Gasum, Sveaskog, SLU, Höganäs kommun

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Henrik Olsson

Kontaktperson

Henrik Olsson

Senior projektledare

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.