Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beslutsstöd för brounderhåll 2.0

Projektets övergripande mål är att etablera, genomföra och visa på användbarheten av beslutsstödsmetoden för underhåll av befintlig byggnadsverk inom transportinfrastruktur. Steg 2 syftar till att vidareutveckla och implementera BIG BRO-modellen för praktiska tillämpningar.

Syfte och mål

I projektet BIG BRO är målet att utveckla och implementera ett nytt ramverk för beslutsstöd för att kunna ta rationella och vetenskapligt grundade beslut angående underhållsåtgärder av broar. 

Utmaning

Då åtgärder behövs för att underhålla eller reparera vår infrastruktur krävs det att ett antal beslut tas. Det finns ofta ett antal alternativ som kan väljas, frågan är hur det är möjligt att veta vilket alternativ som ger störst nytta för pengarna? 

Det är till exempel svårt att veta om en bro bör repareras direkt vid en upptäckt skada, eller om det är möjligt att göra ytterligare analyser och se om den faktiska kapaciteten är högre än vad som antogs från början.

Lösning

BIG BRO utnyttjar kunskap från olika områden såsom mätningar och övervakning, provningar, avancerad modellering, tillförlitlighetsanalys och beslutseori. Tanken är att utnyttja den information som samlats in från bron så effektivt som möjligt.

Det finns etablerade teorier som kan användas för värdering av olika beslut, där det är möjligt att basera besluten på sannolikheter för olika händelser samt deras konsekvenser. För att kunna utnyttja sådana teoretiska modeller i praktiken krävs det dock en anpassning till verkliga
problem, något som inte alltid är fallet.

BIG BRO integrerar uppdatering av information om byggnadsverk med beslutsfattande om drift- och underhållsåtgärder. Det görs på ett praktiskt sätt ochär tänkt att kunna användas som stöd för ägare och förvaltare av transportinfrastruktur.

Helhetssynen bidrar till utvecklingen av nästa generations tillståndsbedömning och underhåll av infrastruktur: projektet möjliggör användingen av datadrivna underhållsmetoder för transportinfrastruktur eftersom beslutet bygger på omfattande data som erhållits genom t.ex. övervakning av broar.

Effekt

BIG BRO, med det rationella beslutsstödet, gör det möjligt att skilja på olika beslutsalternativ samt att se vilket som är mest optimalt ur ett resursperspektiv och ger störst nytta.

Förbättrad effektivitet i drift, underhåll och förvaltning av infrastruktur kommer att även förbättra konkurrenskraften i svensk byggindustri och infrastruktur.

Dessutom kommer den förbättrade tillgången på vägnätet att ha en positiv effekt på alla relaterade branscher, t.ex. vid broar som förvaltas av skogsägare kommer de innovativa effekterna direkt att påverka det svenska skogsbruket i beslutsfattandet.

Sammanfattning

Projektnamn

BIG BRO 2.0

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningspartner

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

2 953 000 kr

Partner

KTH, LTH, Skogforsk, WSP Sverige, ÅF Infrastruktur

Finansiärer

BBT, InfraSweden2030, Sveaskog, SCA

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Rickard Falkman

Kontaktperson

Rickard Falkman

Enhetschef

+46 10 516 65 62

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.