Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Att mäta trygga platser

Runtom i världen kämpar städer och tätorter för att skapa trygga och säkra offentliga platser. Men hur vet man om en insats i det offentliga rummet ökar tryggheten och för vem? I det här projektet samarbetade RISE med föreningen Centrum för AMP för att utveckla en forskningsbaserad metod för att mäta och utvärdera insatser i det offentliga rummet.

År 2017 tillsatte branschorganisationen Svensk Försäkring den så kallade Trygghetskommissionen. Detta med syftet att utreda och komma med förslag på hur den brottsrelaterade otryggheten i samhället kan minskas. Ett av resultaten av kommissionens arbete var den så kallade AMP-modellen (Affärs- och MedborgarPlats-modellen), vilken beskriver hur kommersiella aktörer tillsammans med aktörer från andra delar av samhället, inte minst kommuner, kan utveckla och förvalta platser som är trygga och säkra för alla människor. Centrum för AMPs arbete fokuserar på både långsiktiga och temporära insatser som genomförs på redan existerande och detaljplanelagda offentliga platser, så som gator, torg och parker. Exempel på sådana insatser kan vara att tillföra grönska, rusta upp husfasader, investera i offentlig konst, satsa på rekreationsutrustning, tillföra möblemang eller anställa trygghetsvärdar. 

Som ett led i arbetet med att utveckla och sprida AMP-modellen har Centrum för AMP bildats av Svensk Försäkring, Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan. Fredrik Reinfeldt, som ledde Trygghetskommissionens arbete, är centrumets ordförande.  

Centrumet, samt de lokala AMP:s (Affärs- och MedborgarPlatser) som bildas runtom i Sverige, behöver sätt att mäta och värdera effekterna av sina insatser. Man behöver exempelvis kunna få svar på om insatserna uppfyller de förväntade effekterna och för vem eller vilka dessa effekter blir. Att mäta och följa upp kvalitativa aspekter som trygghet i en stadsmiljö kräver däremot en kombinerad expertis av mätteknik och stadsutveckling. Centrum för AMP har därför inlett ett samarbete med forskare och analytiker från RISE enheter för Mäta i samhället och Stadsutveckling.

Projektet hade som mål att: 

  1. Utvärdera existerande forskningslitteratur och mätningar inom området. 

  1. Utveckla en prototyp på en metod för att mäta kvalitativa variabler (så som trygghet) med relevans för AMP-modellen. 

  1. Inleda en dialog med relevanta avnämare för att utvärdera prototypens användbarhet i praktiken. 

I ett uppföljande projekt kommer prototypen att testas på en eller flera AMP:s samt utvecklas till ett fullfjädrat och användbart mät- och uppföljningsverktyg.

Sammanfattning

Projektnamn

Att mäta trygga platser

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator, forskarpart, finansiär

Projektstart

Varaktighet

4 mån

Partner

Centrum för AMP

Finansiärer

Centrum för AMP, RISE

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Jeanette Melin

Kontaktperson

Jeanette Melin

Forskare

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Byggd miljö

Skola, bostadshus eller sjukhus – oavsett vad som ska förverkligas behöver det planeras, projekteras och konstrueras. För att därefter byggas, förvaltas och ibland med tiden rivas och återvinnas. Byggd miljö påverkar oss alla, med…
Projekt

Stadsbyggnads­investeringars effekter och värden (SIGURD)

Hur vi bygger påverkar inte bara den fysiska miljön, det påverkar också människors livsvillkor. Projekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för e…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Expertis

Kategoriskt baserade mätningar

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI
Projekt

TEMPO - Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer

Tillfälliga test och temporära åtgärder blir allt vanligare inslag i stadsmiljöer. För ökad förståelse för den här ansatsen inom stadsutveckling så har en forskningsöversikt genomförts, samt en handbok för utvärdering av temporära…
Projekt

TINK: dagvatten

TINK står för tillgänglighet, inkludering och normkritisk analys. I detta projekt är miljöer med öppna dagvattenlösningar i fokus. Syftet är att utforska metoder för att utveckla miljöer som möter både klimatutmaningar och sociala…
Projekt

RISE Social & Health Impact Center (SHIC)

SHIC höjer takten i hur kunskap omsätts till praktisk verksamhet och förbättrar förmågan att mäta effekter för såväl samhälle som individ. Genom att vara en tvärsektoriell och tvärprofessionell aktör svarar SHIC mot ett behov av e…

SHIC Case: Collective Impact-modell för Husby