Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Anpassning och innovation i sanitetsplanering i Uganda

Avsikten i projektet är att bedriva forskning för att hitta alternativa sanitetssystem som kan återvinna näringsämnen.

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är alternativa sanitetssystem som kan återvinna näringsämnen i Uganda, ett land där endast 29 % av befolkningen i städer har tillgång till en bra toalett. Alternativa sanitetssystem definieras som innovativa lösningar för hantering av mänskligt avfall som använder källsortering, eller liknande tekniker, för omvandling av näringsämnen till värdefulla produkter såsom protein, biomassa och gödsel.

Projektet använder ett social-tekniskt systemperspektiv som omfattar teknik för insamling, transport och behandling av mänskligt avfall, liksom användarna av systemet och de organisationer som ansvarar för systemets förvaltning. Projektet syftar till att öka kunskapen om upplevda risker med dessa system och hur man integrerar sådana innovationer i befintliga avloppssystem.

Projektet är uppbyggt i tre faser. Först kommer forskarna att kartlägga vilka typer av näringsåtervinningstekniker som finns tillgängliga i Uganda och bedöma deras teknik- och marknadsutveckling. Denna studie undersöker möjligheterna för dessa system att minska sjukdomsspridning, deras miljöpåverkan och marknadspotential, inklusive potential för urbana jordbruk att ta emot återvunna produkter. Andra fasen i projektet undersöker den sociala acceptansen för alternativa avloppssystem. Detta görs genom intervjuer, gruppdiskussioner och användning av ett "innovationsspel". Slutligen kommer ett spel att utvecklas som ett verktyg för att föra flera aktörer tillsammans i en planeringsprocess. Spelet kommer att hjälpa olika aktörer att utforska nya strukturer för att hantera mänskligt avfall, både vad gäller fysisk infrastruktur och förvaltningsorganisationer. Under de två sista faserna i projektet kommer forskarna att arbeta nära lokala aktörer i olika kommuner i Uganda för att väl förankra resultaten i verkligheten.

Projektresultaten kommer att bedöma potentialen för alternativa näringsåtervinningssystem ge fördelar för folkhälsan och miljön i Uganda. Denna kunskap kommer att vidga vår arsenal av lösningar för att ta itu med sanitetskrisen. Samtidigt utvecklar projektet praktiska verktyg och metoder för planering och beslutsfattande som kan användas för att hantera de nödvändiga omvandlingarna i sanitetssystemet.


Sammanfattning

Projektnamn

SPANS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Forskningspartner

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

950000 kr

Partner

Projektledare Dr Jennifer McConville, https://cedat.mak.ac.ug/staff-profiles/charles-b-niwagaba/, https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/monica-billger.aspx

Finansiärer

Vetenskapsrådet

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Elisabeth Kvarnström

Kontaktperson

Elisabeth Kvarnström

Forskare

+46 10 516 63 40
elisabeth.kvarnstrom@ri.se

Läs mer om Elisabeth