Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Intressent­föreningen för betong

Denna förening hette tidigare RISE CBIs Intressentförening. Syftet med föreningen är att vara en kontaktyta mellan medlemsföretagens anställda och RISE experter inom betong-, sten- och ballastområdet.

Varför ska man vara med i Intressentförening för betong?

Det finns tre tunga skäl: man ger RISE moraliskt stöd till dess forskningsuppgift, man knyter kontakter till forskarna och man får på ett trevligt sätt lära sig mer om betong och bergmaterial.

Syftet med RISE verksamhet inom betongområdet är att skapa, tillämpa och sprida kunskap om betong och bergmaterial. CBI Betonginstitutet, numera integrerat i RISE, var ett industriforskningsinstitut som grundades 1942 med uppgiften att vara en brygga mellan högskolan och näringslivet. Det yttersta syftet var att stärka svenskt näringsliv inom institutets verksamhetsfält.

Sveriges största nätverk för forskning inom betong och bergmaterial

RISE verksamhet inom betong har vuxit kraftigt under senare år och har idag ca 90 medarbetare och är därmed Sveriges största miljö för forskning inom betong och bergmaterial. Genom sin storlek och medarbetarnas kompetens har RISE rika möjligheter att bedriva en omfattande, uthållig och högkvalitativ forskning inom betong- och bergmaterialområdena. För att rönen skall få genomslag även utanför branschen krävs ett högt mått av oberoende och integritet.

Intressentföreningen har över 40 medlemmar från hela byggsektorn. Föreningens storlek och bredd ger RISE betong råg i ryggen och stärker dess oberoende. Summan av medlemmarnas serviceavgifter ger förvisso ett viktigt och välkommet bidrag till RISE grundforskning och teknikbevakning inom betongområdet men det moraliska stödet kan inte värderas i monetära termer.

I korthet: varje medlem stöder RISE oberoende och därmed genomslagskraft för den grundläggande forskning som vi alla som verkar inom betong- och bergmaterialsektorerna så väl behöver.


Medlemsförmåner

Intressentföreningens medlemsföretag eller -organisationer erhåller följande förmåner:

  • Fritt deltagande på föreningens årsmöten och informationsseminarier
  • Fritt deltagande på höstmötet
  • Chans till gratiskonsultation via valfri öppen fråga till höstmötets "Fråga RISE" 
  • Ett kostnadsfritt exemplar av nyutkomna RISE betongrapporter och öppna uppdragsrapporter skickas till respektive kontaktperson.
  • Medlemsföretagets namn listas på Intressentföreningens hemsida och i RISE nyhetsbrev för betong
  • Medlemsföretagen i intressentföreningen kan låna litteratur i RISE betongbibliotek

Fakta om nätverket

Namn

Intressent­föreningen för betong

Mer information

Medlemmar 2019

Intressentföreningens nyhetsbrev

Medlemskap

Alla företag, myndigheter och organisationer som är intresserade av betong är varmt välkomna som medlemmar i Intressentföreningen för betong.

Årliga avgiften består av två delar: en medlemsavgift och en serviceavgift. Serviceavgiften är ungefär ett kvarts basbelopp för företag, myndigheter eller organisationer med färre än 25 anställda och ett halvt basbelopp för större företag (eller motsvarande).

Medlemsavgiften är i båda fallen 500 kr. 2020 är serviceavgiften 11 825 respektive 23 650 kr exklusive moms.


Kontakta oss för medlemsskap

Behandling av dina personuppgifter

Katarina Malaga

Kontaktperson

Katarina Malaga

FoA utvecklare

+46 10 516 68 62
katarina.malaga@ri.se

Läs mer om Katarina

Ulrika Engvall

Kontaktperson

Ulrika Engvall

Enhetschef

+46 10 516 68 93
ulrika.engvall@ri.se

Läs mer om Ulrika

Relaterat

Område

Cement och betong

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial. 30 miljarder ton används varje år till våra bostäder, byggnader, tunnlar, broar och vägar. En stor fördel är att betong är i princip underhållsfritt och hållbart sett ur ett liv…
Expertis

Klimatsmart cement och betong

Den svenska byggbranschen står inför stora tekniska utmaningar de kommande åren. Detta är kopplat till klimatfotavtrycket i vår byggda miljö och vi måste drastiskt minska koldioxidutsläppen samt minska utnyttjandet av naturliga re…
Tjänst

Undersökning och åtgärdsförslag för betongkonstruktioner

Kvalificerade skadeutredningar och tillståndsbedömningar av byggnader och anläggningar är värdefulla i många sammanhang, till exempel vid underhållsplanering, utredning av reparationsbehov vid skador, värdering vid försäljning etc…
Tjänst

Provning av hårdnad betong - tryck, spräck och klorid

Mekaniska och kemiska analyser på betong.
Tjänst

Provning av hårdnad betong

Ackrediterad provning av betongens frostegenskaper.
Expertis

FFU, upphandling och ombud vid betongrenoveringar

RISE har mångårig erfarenhet av att sammanställa förfrågningsunderlag, hjälpa till med upphandlingen och arbeta som byggtekniska ombud vid renovering av betongkonstruktioner. Vi kan hjälpa till med alla eller delar av dessa arbete…
Berättelse

Betongskador i vattenverk bekämpas med kunskap

I vattenverken renas vattnet som blir vårt dricksvatten. De stora betongkonstruktionerna slits. Men nu börjar en medvetenhet om betongunderhåll spridas. – Det vi vill bort från är när det lappas och lagas. Om man istället gör grun…