Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Miljö- och klimatvänligt jordbruk för kött-, ägg- och mjölkproduktion

En resurseffektiv gödsling med stallgödsel och organiska restprodukter skapar värdefull växtnäring och ett miljövänligt jordbruk. RISE bedriver forskning och utveckling av teknik och metoder för att minimera lantbrukets miljö- och klimatpåverkan och vara lönsam för jordbrukaren.

Mäta emissioner från lager med stallgödsel pilotskala
Foto: Lena Rodhe

Hushålla med växtnäring

Stallgödsel och organiska restprodukter är en resurs i växtodlingen som kan minska jordbrukets beroende av fossil energi och ändliga råvaror. RISE bedriver tillämpad forskning och utveckling av teknik och metoder för att värdera växtnäringen i stallgödsel och andra organiska restprodukter. Test och utvärdering sker ofta i praktiskt jordbruk.

Jordbruksproduktionens miljö- och klimatpåverkan

RISE har metodik för mätning av emissioner (ammoniak, metan och lustgas) som löpande anpassas för att utvärdera ny teknik i syfte att uppnå ett miljövänligt jordbruk som är konkurrenskraftigt. RISE arbetar bland annat i pilotskala med att utvärdera olika åtgärder för att minska övergödande och klimatpåverkande emissioner från gödsellager. I växtodlingen utvärderar RISE olika tekniker och strategier för att minska emissionerna vid spridning av stallgödsel. Här ingår teknik för att sprida flytgödsel i växande gröda, exempelvis vall och spannmål.

Samverkan med bransch och akademi

RISE arbetar i nära samarbete med näringen och jordbrukare utifrån deras behov. I vår verkstad kan vi bygga prototyper för att sedan utvärdera dessa i praktiken på gårdar. I flertalet projekt samarbetar vi med andra forskargrupper och kompetenser för att hitta helhetslösningar så att svenska och internationella miljömål kan uppnås.

Exempel på områden vi arbetar inom:

  • Stallgödselns innehåll av växtnäring och spårelement
  • Gödsling med stallgödsel och rötrest från biogasproduktion i ekologisk och konventionell produktion.
  • Processteknik för förädling av stallgödsel samt andra organiska restprodukter exempelvis biogödsel och slam från reningsverk samt fiskindustrin.
  • Åtgärder för att minska emissioner från lagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel.
  • Åtgärder för att minska risken för punktbelastning av gödsel och tramp från husdjur ute på sommarbete eller vid utevistelse på vintern

 


Mäta ammoniak efter spridning av flytgödsel i vall
Foto: Marianne Tersmeden

Eva Salomon

Kontaktperson

Eva Salomon

Docent Enhetschef

Läs mer om Eva

Kontakta Eva

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.