Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kyl- och värmepumpsteknik en förutsättning för hälsa och miljö

Ökad miljömedvetenhet och förändrade beteenden sätter krav på att utveckla, ta fram och visa ny teknik och design i hela kylkedjan. Med energieffektiv teknik skapas värden, förbättras innemiljön, livsmedelssäkerheten och kvalitén på varan.

Kylkedjan är värdefull

Kylanläggningar har en stor inverkan på det globala klimatet därför är det väsentligt att den lagstadgade utfasningen av köldmedier verkligen utförs. Många är tvungna att uppgradera sina kylanläggningar. Utfasningen i kombination med ändrade beteenden, högt ställda krav på teknik och samhälle ökar efterfrågan på att utveckla, ta fram och visa på ny teknik i hela kylkedjan.

Det är stora ekonomiska värden i varor som transporteras till kunder. Kyltekniska installationer är oftast kostsamma investeringar. För att säkerställa en långsiktig och säker drift är det därför viktigt att dimensionera anläggningar rätt och välja tekniska installationer som enkelt kan följas upp.

Vi utvärderar både komponenter och system

Att förstå och ha kunskap om samspelet mellan kyla- och värme ger möjligheter att uppnå lägre energianvändning. Genom återvinning av värme uppnås också energieffektiva kylsystem. Det finns många olika åtgärder och det lönar sig att ta hand om värmen. Genom att tidigt se över anläggningen kan RISE stötta företag i deras utveckling och implementering.
 

Vi möter utmaningar och ökar kompetens

Vi samarbetar med företag, kommuner, myndigheter, branschorganisationer och akademi för att tillsammans möta utmaningar och öka beställarkompetensen. RISE har sedan länge bedrivit olika typer av utvecklings- och demonstrationsprojekt för att visa och tydliggöra energieffektiv kylteknik till nytta och kunskap för aktörer i samhällets uppbyggnad, lokalt och globalt.

Inom RISE har vi flera nätverk och branschöverskridande projekt där beställarna själva varit med och prioriterat den kunskap som behöver tas fram. Ett stort nätverk som RISE koordinerat under flera år har varit inriktat mot livsmedelslokaler. BELIVS samlade över 90 % av Sveriges dagligvaruhandel. Vår kompetens visar även att för väl fungerande lokaler samt fastigheter ska värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer förses med samverkande styr- och övervakningssystem.

RISE samlar kompetenser och experter inom kylteknik. Vi har god kännedom om mätmetoder både i laboratorium och i större skala och under verkliga förhållanden. RISE kan ta fram resultat som kan vara en hjälp i beslutsstöd i olika skeden, uppbyggnad och dimensionering av kylanläggning, styr- och övervakningssystem, standardisering och certifiering för både små och stora produkter och system.  Att använda våra kunskaper gynnar inte bara vår miljö utan även fastighet, handlare, producent och dig som driver handel, service- och installationsföretag.

Mer information

BELIVS var ett initiativ som startade 2011 och bedrevs fram till och med 2018/2019 med finansiering från Energimyndigheten  och näringslivet. I ett fortsatt arbete på RISE jobbar vi vidare med att säkerställa och öka beställar- och leverantörskompetens för hela värdekedjan där behov av livsmedelskyla finns. 

Ta del av kunskap och projektresultat från arbetet med Belivs på Energieffektiva livsmedelslokaler - Belivs | RISE

Ola Gustafsson

Kontaktperson

Ola Gustafsson

Enhetschef

Läs mer om Ola

Kontakta Ola
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.