Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Prioriterade risk­minskningsämnen: Bedömning krävs

Prioriterade riskminskningsämnen är kemikalier som har oönskade egenskaper men behöver inte nödvändigtvis substitueras. Däremot krävs att du gör en riskbedömning innan du fattar beslut om substitution ska genomföras eller inte.

Har du ämnen som klassas som Prioriterade riskminskningsämnen i dina produkter eller processer behöver du göra en riskbedömning. Vid riskbedömning behöver du se över koncentration och exponering i leverantörskedjan och vid slutanvändning. Exempel på frågor du ska ställa dig är:

  • Riskerar ämnet att hamna i miljön?
  • Riskerar det att komma i kontakt med hud?
  • Riskerar det att förtäras eller andas in?

Allergiframkallande ämnen kan i små mängder ge långvariga effekter i form av allergier och annan överkänslighet, som kvarstår livet ut. Ämnen som är allergiframkallande och hud-sensibiliserande bör exempelvis inte användas i barnprodukter med hudkontakt, men kan vara acceptabla i andra applikationer.

Mutagena ämnen i kategori 2 kan precis som i kategori 1 påverka DNA, men det är inte lika belagt att effekten är ärftlig. Eftersom skador på DNA kan uppstå efter enstaka, låga exponeringar klassas ett ämne i kategori 2 som ett prioriterat riskminskningsämne. 

Hög kronisk giftighet och mycket hög akut giftighet, ska exempelvis inte användas i livsmedel men behöver inte utgöra en risk i annan användning.

Mycket persistenta och mobila ämnen är långvariga i miljön och svåra att sanera på grund av mobiliteten. Ämnena kan också vara svåra att mäta och det finns en risk att koncentrationer i miljön underskattas. Eftersom ämnen kan påverka organismer negativt på fler sätt än att organismen dör, vilket är det som ofta testas enligt lagkrav, är det omöjligt att helt utesluta toxicitet. Ovissheten kring eventuell toxicitet i kombination med att ämnena aldrig försvinner från miljön gör att försiktighetsprincipen behöver beaktas.

Miljöfarliga ämnen med långtidseffekter bör till exempel undvikas i industriutsläpp, avrinning från jordbruk och i produkter med hög miljöexponering.

Sammanfattning: Det här är
Prioriterade utfasningsämnen

Ämnen med dessa egenskaper kräver riskbedömning innan användning.

  • Mycket hög akut giftighet
  • Allergiframkallande
  • Mutagent, kategori 2
  • Hög kronisk giftighet
  • Potentiellt PBT/vPvB
  • Mycket persistent och mobilt
  • Miljöfarligt/långtidseffekter*

*Ämnen som klassificeras med H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter eller H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer enligt CLP-förordningen.


Här hittar du alla riskminskningsämnen

Dessa databaser hjälper dig att hitta riskminskningsämnen.


Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16
nina.melander@ri.se

Läs mer om Nina