Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Prioriterade risk­minskningsämnen: Bedömning krävs

Prioriterade riskminskningsämnen är kemikalier som har oönskade egenskaper men behöver inte nödvändigtvis substitueras. Däremot krävs att du gör en riskbedömning innan du fattar beslut om substitution ska genomföras eller inte.

Har du ämnen som klassas som prioriterade riskminskningsämnen i dina produkter eller processer behöver du göra en riskbedömning. Vid riskbedömning behöver du se över koncentration och exponering i leverantörskedjan och vid slutanvändning. Exempel på frågor du ska ställa dig är:

  • Riskerar ämnet att hamna i miljön?
  • Riskerar det att komma i kontakt med hud?
  • Riskerar det att förtäras eller andas in?

Allergiframkallande ämnen kan i små mängder ge långvariga effekter i form av allergier, astmasymptom/andningssvårigheter och annan överkänslighet, som kan kvarstå livet ut. Ämnen som är allergiframkallande och hud-sensibiliserande bör exempelvis inte användas i barnprodukter med hudkontakt, men kan eventuellt vara acceptabla i andra applikationer.

Mutagena ämnen i kategori 2 kan precis som i kategori 1 påverka DNA, men det är inte lika belagt att effekten är ärftlig. Eftersom skador på DNA misstänks kunna uppstå efter enstaka, låga exponeringar klassas ett ämne i kategori 2 som ett prioriterat riskminskningsämne. 

Hög kronisk giftighet och mycket hög akut giftighet, ska exempelvis inte användas i livsmedel men behöver inte utgöra en risk i annan användning. Här finns också ämnen som är dödliga vid inandning, vid hudkontakt eller orsakar organskador vid enstaka eller upprepad exponering, men kan man undvika sådan exponering kan de kanske accepteras.

Potentiellt PBT/vPvB är sådana ämnen där man inte har data eller belägg enligt de strikta metoder som gäller för PBT eller vPvB men man har andra data, tex data som indirekt visar sådana egenskaper eller i andra organismer.

Miljöfarliga ämnen med långtidseffekter bör till exempel undvikas i industriutsläpp, avrinning från jordbruk och i produkter med hög miljöexponering.

 

Mycket persistenta och mobila ämnen är långvariga i miljön och svåra att sanera på grund av mobiliteten. Ämnena kan också vara svåra att mäta och det finns en risk att koncentrationer i miljön underskattas. Eftersom ämnen kan påverka organismer negativt på fler sätt än att organismen dör, vilket är det som ofta testas enligt lagkrav, är det omöjligt att helt utesluta toxicitet. Ovissheten kring eventuell toxicitet i kombination med att ämnena aldrig försvinner från miljön gör att försiktighetsprincipen bör beaktas.

Prioriterade riskminskningsämnen

Ämnen med dessa egenskaper kräver riskbedömning innan användning.

  • Mycket hög akut giftighet
  • Allergiframkallande
  • Mutagent, kategori 2
  • Hög kronisk giftighet
  • Potentiellt PBT/vPvB
  • Miljöfarligt/långtidseffekter*

*Ämnen som klassificeras med H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter eller H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer enligt CLP-förordningen.

Här hittar du alla riskminskningsämnen

Dessa databaser hjälper dig att hitta riskminskningsämnen.

Nina Melander

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16

Läs mer om Nina

Kontakta Nina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.