Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ­interna riktlinjer gällande coronavirus

RISE har en beredskapsgrupp som följer utvecklingen och har löpande avstämningar avseende corona­viruset. Beredskaps­gruppen utvärderar kontinuerligt behov av uppdaterade riktlinjer som baserar sig på svenska myndigheters rekommendationer. 

Allmänna riktlinjer - uppdaterad 30 april (kl.11.40)

Var uppmärksam på att olika förhållningsregler kan gälla i olika länder, samt att lokala rekommendationer kan gälla inom Sverige. 


Medarbetare med symptom

Alla som känner sig sjuka med symptom som snuva, hosta eller feber ska inte träffa andra människor. Medarbetare med symptom ska inte gå till jobbet och ska göra en sjukanmälan sin chef. Det gäller även den som bara känner sig lite sjuk.

Vi uppmanar medarbetare att gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där medarbetaren bor om symtomen inte går över på ett dygn. Den som har testats för covid-19 och väntar på provsvar ska bete sig som om hen har covid-19, alltså stanna hemma och undvika att träffa andra människor.  

Om en medarbetaren är konstaterat sjuk i Covid-19 ska denne snarast möjligt meddela sin närmsta chef. Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Om en medarbetare eller någon i dennes närhet blir sjuk i möjlig, eller bekräftad covid-19, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats, för mer information om hur man ska agera.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta råd i flera regioner. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om var i Sverige lokala allmänna råd gäller. Det råder eget ansvar för att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i den egna regionen.

Riskgrupper 

Enskilda medarbetare som tillhör riskgruppen eller medarbetare som har någon i sin nära omgivning som tillhör riskgruppen uppmanar vi ha en dialog med närmsta chef om hur situationen ska hanteras. 

RISE lokaler/arbetsplatser

Medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans ska arbeta hemifrån i syfte att  begränsa smittspridningen.

Medarbetare som inte kan arbeta på distans ska i dialog med närmsta chef bedöma om det går att vidta andra åtgärder som möjliggör att myndigheternas riktlinjer följs så långt som möjligt, utifrån verksamhetens behov. Det kan till exempel handla om att utföra delar av arbetet hemifrån eller att arbetet sker på flexibla tider.

På våra arbetsplatser gäller att vi håller avstånd, avstår från att delta i större sociala sammanhang, regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten och/eller använder handsprit. Detta gäller självklart även i gemensamma utrymmen såsom fikarum eller lunchrestauranger. Lokala förhållningsregler och andra anvisningar ska alltid respekteras.

Det pågår en löpande riskbedömning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser samt för de medarbetare som arbetar på distans. Medarbetare som har frågor eller synpunkter på arbetsmiljön uppmanas kontakta sin närmsta chef.

När det gäller besök till våra arbetsplatser av kunder och partner så gäller samma försiktighetsåtgärder som för våra medarbetare, dvs. i enlighet med våra interna riktlinjer. Det är viktigt att våra medarbetare informerar besökare om vad som gäller. 

Möten och kundbesök

Möten bör genomföras digitalt, såväl interna som med kunder och partners.  

Medarbetare som åker på kundbesök eller uppdrag behöver även kontrollera vilka riktlinjer kring det nya coronaviruset som gäller för aktuell kunds företag eller organisation samt om det finns lokala förhållningsregler i regionen.

Resor

Resestopp gäller för alla utrikes tjänsteresor, undantag ska beviljas av divisionschef/funktionschef. Även planerade och bokade resor ska stämmas av innan genomförande. 

När det gäller inrikes tjänsteresor så gäller fortsatt resestopp med undantag för affärskritiska möten. Resan ska stämmas av med divisionschef/funktionschef. Även planerade och bokade resor ska stämmas av innan genomförande. 

Dessa reserestriktioner bidrar till att minska smittspridningen, bidrar till vår hållbarhet samt är ett led i att begränsa våra kostnader.

Vid alla resor, uppmanar vi dig att följa Folkhälsomyndighetens samt UD:s rekommendationer. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att eventuella resor bör ske på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt. Res inte om du har symtom, håll avstånd och undvik färdmedel där det inte går att boka sittplats. Om du måste resa med kollektivtrafik på vardagar klockan 7–9 eller 16–18 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd

Aktuell information från UD: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation

Var uppmärksam på att lokala rekommendationer kan förekomma.

Internationella event

Internationella event som RISE arrangerar på egen hand ställs in, alternativt senareläggs, till och med 30 september 2021. För event där RISE är samarrangör för vi en dialog för att tydliggöra vårt ställningstagande. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring internationella event efter hand. 

Nationella event

Nationella event, till och med 30 september 2021, ska ställas om till digitala event eller hybridevent, i annat fall får de senareläggas. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring nationella event efter hand.

Interna utbildningar

Interna utbildningar och planerade sammankomster, till och med 30 September 2021, genomförs via digitala verktyg alternativt flyttas till ett senare tillfälle.

Externa utbildningar

Utbildningar för kunder till och med 30 september 2021 ställs om till digitala utbildningar eller hybridutbildningar. Om delar av en utbildning behöver ske på plats i våra lokaler kan utbildningen genomföras under förutsättning att detta kan göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring utbildningar efter hand. 

Gå till vår kurskatalog för information om externa utbildningar, kurser, workshops och seminarier. 

Rekrytering

Vår ambition är att fortsätta våra pågående rekryteringsprocesser enligt plan. Om något händer som gör att rekryteringsprocessen behöver pausas, avbrytas eller förväntas ta längre tid än planerat kommer du som kandidat att informeras om det. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan intervjuer komma att hållas digitalt istället för på plats på något av våra kontor.


Problemlösning fortsätter

Utöver omsorg om allas hälsa fortsätter vi verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Vi gör det genom fortsatt leverans i våra uppdrag och bidrar med vår kompetens för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför – både för enskilda företag och för hela samhället.