Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ­interna riktlinjer gällande coronavirus

RISE har en beredskapsgrupp som följer utvecklingen och har löpande avstämningar avseende corona­viruset. Beredskaps­gruppen tar kontinuerligt beslut om försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning.

Allmänna riktlinjer - uppdaterad 30 september (kl.14.00)


Medarbetare med symptom

Alla med symptom som snuva, hosta eller feber, även milda, uppmanas att avstå från att träffa andra människor där smitta riskerar att överföras. Det kan bidra till att minska spridningens omfattning. Om en medarbetare känner symptom ska denna person stanna hemma så länge hen känner sig sjuk och i minst två dygn efter det att symptom försvunnit, innan hen återkommer till arbetsplatsen. Medarbetare kan återgå till jobbet även vid kvarvarande torrhosta om det har gått 7 dagar sedan man insjuknade och hen inte haft några andra symptom på minst 2 dygn. Individens situation bedöms i dialog med närmaste chef.

Riskgrupper 

Enskilda medarbetare som tillhör riskgruppen eller medarbetare som har någon i sin nära omgivning som tillhör riskgruppen uppmanar vi ha en dialog med närmsta chef om hur situationen ska hanteras. 

RISE lokaler/arbetsplatser

Medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans förväntas att arbeta hemifrån i syfte att  begränsa smittspridningen. Under förutsättning att beläggningen på våra arbetsplatser hålls på en nivå som gör att vi kan hålla tillräckliga avstånd är det möjligt för medarbetare, som har behov av att arbeta på arbetsplatsen, att göra det. Detta görs i samråd med närmsta chef och gäller från och med 5 oktober.

För att undvika smittspridning uppmanar vi att hålla avstånd till varandra, regelbundet tvätta dina händer med tvål och vatten och/eller använda handsprit, samt att respektera de anvisningar som finns i lokalerna.

Det pågår en löpande riskbedömning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser samt för de medarbetare som arbetar på distans.

När det gäller besök till våra arbetsplatser av kunder och partner så gäller samma försiktighetsåtgärder som för våra medarbetare, dvs. i enlighet med våra interna riktlinjer.

Möten och kundbesök

Vi uppmanar till att i första hand genomföra möten digitalt, såväl interna som med kunder och partners. Fysiska möten bör förläggas till mitt på dagen så att deltagarna kan undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken.

Medarbetare som åker till andra företag/organisationer på kundbesök eller uppdrag är uppmanade att kontrollera  riktlinjer kring det nya coronaviruset som gäller där.

Resor

För utrikesresor i tjänsten gäller resestopp för alla våra medarbetare, undantag ska beviljas av avdelningschef/funktionschef.

För inrikesresor gäller resestopp för alla våra medarbetare med undantag för viktiga affärsmöten, som ska stämmas av med avdelningschef/funktionschef. Eventuell resa ska genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dessa reserestriktioner bidrar till att minska smittspridningen, bidrar till vår hållbarhet samt är ett led i att begränsa våra kostnader.

När det gäller resor till och från jobbet uppmanar vi medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vi säga att i första hand gå, cykla, eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Medarbetare som inte kan undvika att resa kollektivt uppmanar vi att hitta ett tillvägagångssätt som passar det enskilda fallet, exempelvis byta rutt eller gå av en hållplats tidigare. För alla medarbetare gäller det att undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken de dagar som man ska till arbetsplatsen.

Vid övriga resor, uppmanar vi att man följer Folkhälsomyndighetens samt UD:s rekommendationer. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att resenärer håller avstånd och håller en god handhygien, samt undviker färdmedel där det inte går att boka sittplats. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök. 

Från och med den 14 mars avråder UD från icke nödvändiga resor till ett antal länder inom EU, EES och Schengen, samt till samtliga länder i resten av världen. Aktuell information från UD: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation.

Internationella event

Internationella event som RISE arrangerar på egen hand ställs in, alternativt senareläggs, till och med december. För event där RISE är samarrangör för vi en dialog för att tydliggöra vårt ställningstagande. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring internationella event efter hand. 

Nationella event

Nationella event, till och med december, ska ställas om till digitala event eller hybridevent, i annat fall får de senareläggas. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring nationella event efter hand.

Interna utbildningar

Interna utbildningar, till och med december, genomförs i första hand via digitala verktyg alternativt flyttas till ett senare tillfälle.

Externa utbildningar

Utbildningar för kunder till och med december ställs om till digitala utbildningar eller hybridutbildningar. Om del av utbildning behöver ske på plats i våra lokaler så ska myndighetens riktlinjer följas, dvs. under 50 deltagare i en lokal med möjlighet till distansering. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring utbildningar efter hand. 

Gå till vår kurskatalog för information om externa utbildningar, kurser, workshops och seminarier. 

Rekrytering

Vår ambition är att fortsätta våra pågående rekryteringsprocesser enligt plan. Om något händer som gör att rekryteringsprocessen behöver pausas, avbrytas eller förväntas ta längre tid än planerat kommer du som kandidat att informeras om det. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan intervjuer komma att hållas digitalt istället för på plats på något av våra kontor.


Problemlösning fortsätter

Utöver omsorg om allas hälsa fortsätter vi verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Vi gör det genom fortsatt leverans i våra uppdrag och bidrar med vår kompetens för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför – både för enskilda företag och för hela samhället.