Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE ­interna riktlinjer gällande coronavirus

RISE har en beredskapsgrupp som följer utvecklingen och har löpande avstämningar avseende corona­viruset. Beredskaps­gruppen tar kontinuerligt beslut om försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning. 

Allmänna riktlinjer - uppdaterad 30 oktober (kl.09.00)

Var uppmärksam på att lokala förhållningsregler kan förekomma.


Medarbetare med symptom

Alla med symptom som snuva, hosta eller feber, även milda, uppmanas att avstå från att träffa andra människor där smitta riskerar att överföras. Det kan bidra till att minska spridningens omfattning. Om en medarbetare känner symptom ska denna person stanna hemma så länge hen känner sig sjuk och i minst två dygn efter det att symptom försvunnit, innan hen återkommer till arbetsplatsen. Om symptom inte går över på ett dygn hänvisar vi till 1177 för information om vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där medarbetaren bor. Medarbetare kan återgå till jobbet även vid kvarvarande torrhosta om det har gått 7 dagar sedan man insjuknade och hen inte haft några andra symptom på minst 2 dygn. Individens situation bedöms i dialog med närmaste chef.

Om en medarbetaren är konstaterat sjuk i Covid-19 ska denne snarast möjligt göra en sjukanmälan till närmsta chef. Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Om någon i medarbetarens hushåll är sjuk i konstaterad covid-19 ska medarbetaren inte gå till arbetet, utan istället stanna hemma i minst sju dagar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i hushållet testas för covid-19 i samband med att en familjemedlem har konstaterats smittad med covid-19. Vi hänvisar medarbetare till 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där medarbetaren bor.

Riskgrupper 

Enskilda medarbetare som tillhör riskgruppen eller medarbetare som har någon i sin nära omgivning som tillhör riskgruppen uppmanar vi ha en dialog med närmsta chef om hur situationen ska hanteras. 

RISE lokaler/arbetsplatser

Medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans förväntas att arbeta hemifrån i syfte att  begränsa smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta råd i flera län. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om var i Sverige lokala allmänna råd gäller. Om de lokala råden så medger och under förutsättning att beläggningen på våra arbetsplatser hålls på nivåer som möjliggör att vi kan hålla tillräckliga avstånd är det möjligt för de medarbetare som har behov av att arbeta på arbetsplatsen att återgå. Detta görs efter en riskbedömning i samråd med närmsta chef.

För att undvika smittspridning uppmanar vi att hålla avstånd, undvika att delta i större sociala sammanhang, regelbundet tvätta dina händer med tvål och vatten och/eller använda handsprit. Lokala förhållningsregler och andra anvisningar ska respekteras.

Det pågår en löpande riskbedömning av arbetsmiljön på våra arbetsplatser samt för de medarbetare som arbetar på distans.

När det gäller besök till våra arbetsplatser av kunder och partner så gäller samma försiktighetsåtgärder som för våra medarbetare, dvs. i enlighet med våra interna riktlinjer.Möten och kundbesök

Vi uppmanar till att i första hand genomföra möten digitalt, såväl interna som med kunder och partners. Fysiska möten bör förläggas till mitt på dagen så att deltagarna kan undvika rusningstrafik i kollektivtrafiken.

Medarbetare som åker till andra företag/organisationer på kundbesök eller uppdrag behöver kontrollera  vilka riktlinjer kring det nya coronaviruset som gäller hos den organisationen samt om det finns lokala förhållningsregler i regionen.

Resor

För utrikesresor i tjänsten gäller resestopp för alla våra medarbetare, undantag ska beviljas av avdelningschef/funktionschef.

För inrikesresor gäller resestopp för alla våra medarbetare med undantag för viktiga affärsmöten, som ska stämmas av med avdelningschef/funktionschef. Eventuell resa ska genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dessa reserestriktioner bidrar till att minska smittspridningen, bidrar till vår hållbarhet samt är ett led i att begränsa våra kostnader.

När det gäller resor till och från arbetsplatser uppmanar vi medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vi säga att i första hand gå, cykla, eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Medarbetare som inte kan undvika att resa kollektivt uppmanar vi att hitta ett tillvägagångssätt som passar det enskilda fallet.

Vid övriga resor, uppmanar vi att man följer Folkhälsomyndighetens samt UD:s rekommendationer. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att resenärer håller avstånd och håller en god handhygien, samt undviker färdmedel där det inte går att boka sittplats. Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök. 

Aktuell information från UD: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation.

Internationella event

Internationella event som RISE arrangerar på egen hand ställs in, alternativt senareläggs, till och med mars 2021. För event där RISE är samarrangör för vi en dialog för att tydliggöra vårt ställningstagande. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring internationella event efter hand. 

Nationella event

Nationella event, till och med mars 2021, ska ställas om till digitala event eller hybridevent, i annat fall får de senareläggas. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring nationella event efter hand.

Interna utbildningar

Interna utbildningar, till och med mars 2021, genomförs i första hand via digitala verktyg alternativt flyttas till ett senare tillfälle.

Externa utbildningar

Utbildningar för kunder till och med mars 2021 ställs om till digitala utbildningar eller hybridutbildningar. Om del av utbildning behöver ske på plats i våra lokaler så ska Folkhälsomyndighetens riktlinjer följas, dvs. under 50 deltagare i en lokal med möjlighet till distansering. Vi följer utvecklingen och tar beslut kring utbildningar efter hand. 

Gå till vår kurskatalog för information om externa utbildningar, kurser, workshops och seminarier. 

Rekrytering

Vår ambition är att fortsätta våra pågående rekryteringsprocesser enligt plan. Om något händer som gör att rekryteringsprocessen behöver pausas, avbrytas eller förväntas ta längre tid än planerat kommer du som kandidat att informeras om det. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan intervjuer komma att hållas digitalt istället för på plats på något av våra kontor.


Problemlösning fortsätter

Utöver omsorg om allas hälsa fortsätter vi verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Vi gör det genom fortsatt leverans i våra uppdrag och bidrar med vår kompetens för att hitta lösningar på de utmaningar vi står inför – både för enskilda företag och för hela samhället.