Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatkoll vid offentliga inköp med RISE hjälp

13 oktober 2017, 08:00

RISE har under 2017 tillsammans med företaget DKAB i Kungsbacka utvecklat nya klimattjänster i deras verktyg Hantera Livs. Verktyget används vid ungefär hälften av alla offentliga livsmedelsinköp i Sverige.

De offentliga inköparna har från och med 1 september tillgång till de cirka 750 klimattal som finns i RISE Klimatdatabas, som kan användas för att studera konsumtionen över tid. Klimattalen är ett mått på hur olika livsmedel påverkar klimatet från produktionen och uttrycks i kg koldioxidekvivalenter per kg livsmedel (kg CO2e/kg).

– De nya klimattjänsterna ger inköparna möjlighet att sätta upp klimatmål för livsmedel i sin organisation till exempel genom att använda nyckeltalet ton CO2e per inköpt ton mat. De kan då följa sin egen utveckling och se resultat av de klimatinsatser som görs, säger Britta Florén, som ansvarar för RISE klimatdatabas och för samarbetet med DKAB.

Automatiska klimatrapporter

Genom att koppla RISE klimatdatabas till Hantera Livs, kommer de regelbundna klimatrapporterna till kunderna att komma med automatik tillsammans med andra uppgifter.

– Det är jättebra för oss att vi har fått lägga in så många livsmedels klimatpåverkan i vårt verktyg. Det betyder mycket för de kunder som har detta på agendan, och de blir allt fler, säger Bengt Dalesjö, vd på DKAB. Hantera Livs hade tidigare tillgång till 37 klimattal, men verktyget har nu utvecklats kraftigt med både fler klimatdata och nya funktioner i verktyget.

–  Att vår klimatdatabas uppdateras varje år är viktigt för våra kunder ur ett kvalitetsperspektiv, säger Britta Florén.

Möjligheter att jämföra

Inköparna kommer att kunna jämföra sina klimatinsatser med ett snitt av DKAB:s andra kunder. Den stora datamängden gör det också möjligt att studera om det finns skillnader i klimatpåverkan från livsmedelsinköp mellan olika verksamheter inom en kommun (förskola, grundskola och äldreomsorg) eller mellan geografiska regioner inom landet eller mellan stadsdelar i en stad.

Den här typen av information är värdefull när det gäller att upprätta handlingsplaner både på nationell och lokal nivå, menar Bengt Dalesjö.

– Kommunpolitikerna måste inse att om de sätter mål för mindre klimatpåverkan, så kommer det att genomföras i verksamheten och dessutom sprida sig till andra organisationer, säger han.

Stor klimatpåverkan från kött

Den totala statistik som verktyget Hantera Livs nu kan ge visar att köttinköpen i knappt hälften av Sveriges offentliga livsmedelsinköp står för 10 procent av de inköpta mängderna i ton, men för 50 procent av klimatpåverkan. Grönsaker står för 25 procent av inköpt mängd, men för bara 6 procent av klimatpåverkan.

– Konceptet är ett bra exempel på hur viktigt det är att utveckla användarvänliga verktyg som riktar sig till olika målgrupper. Med rätt hjälp vid rätt tillfälle blir det lättare att prioritera kloka beslut och påskynda den nödvändiga klimatomställningen, säger Britta Florén.

Hantera Livs-verktyget ger en detaljerad bild över användarnas inköpsmönster ner på enhets- och produktnivå, och följer upp sortiment, priser och statistik. Dessutom ges information om svinn, både i andel av inköpta livsmedel och i andel per portion, och om kostnader för svinnet.

Det uppdaterade verktyget presenteras på Upphandlingsmyndighetens klimatdialog onsdag 18 oktober 2017, och i samband med frukostmötet på konferensen Livsmedelsforum torsdag 19 oktober 2017.

För mer information kontakta: Britta Florén, senior projektledare RISE: britta.floren@ri.se