Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EU-kommissionen lyfter fram testbäddars betydelse för Europas konkurrenskraft

05 oktober 2020, 06:53

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett meddelande kring det europeiska forskningsområdet för forskning och innovation, ERA. För första gången lyfter man fram testbäddars betydelse för Europas konkurrenskraft.

- RISE har länge förordat ett tätare samarbete inom EU kring testbäddar. Därför är det mycket positivt att EU-kommissionen nu lyfter fram testbäddarnas betydelse för Europas konkurrenskraft, säger RISE vd Pia Sandvik.

Det europeiska forskningsområdet inrättades år 2000 med målet att samordna och integrera EU:s system för forskning och innovation och förstärka samarbetet mellan medlemsländerna. Det syftade även till att åstadkomma fri rörlighet för forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi inom EU och fokuserade särskilt på att stimulera gränsöverskridande samarbete och förbättra och samordna EU-ländernas politik och program på forsknings- och innovationsområdet.

EU-kommissionen konstaterar nu att den strategiska utvecklingen av testbäddar är viktig för Europa. Industrin, särskilt små och medelstora företag, behöver tillgång till testbäddar för att snabbt kunna utveckla och testa sina innovationer och framgångsrikt lansera dem på marknaden. EU-kommissionen vill upprätta en styrningsstruktur för testbäddar som ska kartlägga befintliga testbäddar, genomföra en gapanalys och prioritering på EU-nivå och utarbeta rekommendationer för att öka nyttjandet av testbäddar över nationsgränser.

- Testbäddar kan bidra till att stärka det europeiska näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga och det behövs en strategi som säkerställer att vi fullt ut nyttjar den resurs som testbäddarna utgör. Jag hoppas att det nya europeiska forskningsområdet leder till att testbäddar får en ökad betydelse i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, säger Pia Sandvik.

I begreppet testbädd samlas allt från avancerad analysutrustning och pilotanläggningar till policy labs, virtuella och utforskande miljöer med tillhörande expertis för ständig utveckling. Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovationstempot, minskar risker och effektiviserar produkt-, process- och metodutveckling. Fördelarna med att nyttja en testbädd eller demonstrationsmiljö är många men viktigast är sänkta utvecklingskostnader och kortare tid från idé till marknadsintroduktion.

 

Länk till EU-kommissionens kommunikation: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1749

Länk till RISE tidigare arbete kring en EU strategi för testbäddar:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/workshop-good-practices-increas…