Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så arbetar vi inom POPFREE

POPFREE har som mål att hitta substitut för PFAS inom våra sex fokusområden, med hjälp av den arbetsprocess som vi tagit fram. I projektet ingår även att skapa medvetenhet inom hela värdekedjan om riskerna med PFAS och kännedom om PFAS-fria alternativ.

När ett substitutionsbehov har identifierats arbetar vi genom följande metod:

  1. Ifrågasätta funktionen och nivå på teknisk prestanda.
  2. Peka ut ett möjligt substitut, möjliga ersättningar till en miljöfarlig kemikalie.
  3. Kvalitetssäkra alternativet ur både miljö- och tekniskprestanda.
  4. Säkra att processen fungerar i en industriell skala.
  5. Implementera och sprida resultat till industrin.

Utgångpunkten är att för vart och ett av våra sex fokusområden identifiera funktionen hos de PFAS som används inom området i dagens produkter. Potentiella PFAS-fria alternativ väljs utifrån prestandakriterier och matchande testmetoder. De valda alternativen bedöms enligt ett substitutionsprotokoll som innefattar både miljö- och hälsoaspekter samt juridiska aspekter och teknisk prestation.

Miljö- och hälsokonsekvenserna bedöms utifrån tre nivåer: kemisk riskbedömning, screening livscykelanalys (LCA), detaljerad livscykelanalys (LCA). För att undvika osund substitution måste alla alternativ prövas och godkännas på första nivån, kemisk riskbedömning, innan de kan gå vidare till nästa. Kemisk riskbedömning omfattar även regelverk.

Alternativ som misslyckas på nivån kemisk riskbedömning går inte vidare i utvärderingen. De alternativ som klarar Kemisk riskbedömning, kommer att genomgå en mer grundlig miljö- och hälsoanalys och utvärderas efter sin tekniska prestanda. Tekniskt genomförbara alternativ kommer att gå vidare till prototyptillverkning och utvärdering enligt rådande industristandarder.

Medvetenhet – ett sätt att driva på förändringen

Att skapa medvetenhet om PFAS och dess risker är en viktig faktor för en systemisk förändring, och därmed av viktig del i POPFREE-projektet. Vi vill nå ut med information till industrin om nu tillgängliga alternativ till PFAS och lösningar under utveckling. Vi vill också göra det lätt att hålla sig informerad om ämnesområdet PFAS och kommande lagstiftning.

Vi vill också bidra till att sprida korrekt information om PFAS hälso- och miljörisker, baserat på vetenskapliga fakta. Vi vill även kommunicera en helhetsbild av effekterna av PFAS utifrån ett livscykelperspektiv. Informationen från POPFREE vänder sig i första hand till projektpartners, industrin och andra intressenter inom området.