Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riskbedömning av PFAS-alternativ

Att utvärdera miljö- och hälsoaspekterna av nya PFAS-alternativ är mycket viktigt. Inom POPFREE för vi det enligt vår trestegsmodell.

Inom POPFREE utvärderas både nya PFAS-fria behandlingar och formuleringar samt referensformuleringar för att bedöma och jämföra deras prestanda. Utvärdering görs beroende på tillämpning med avseende på egenskaper som vatten-, olja- och smutsavvisande förmåga, brandskydd, eller vätnings- och spridningsförmåga. För att undvika en osund substitution, där de nya alternativen medför nya risker för människors hälsa eller miljön, genomförs en miljö- och hälsoutvärdering i tre steg. Utgångspunkten för alla utvärderingar är en detaljerad lista över materialkomposition.

De tre stegen är:

  1. Kemisk riskbedömning, utförd för alla genomförbara alternativ som uppfyller kravet för relevanta funktionella prestandakriterier identifierade inom varje produktkategori.
  2. Screening av livscykelanalys av de mest intressanta alternativ, för att identifiera de kemikalier, processtegen eller alternativen med störst miljöpåverkan.
  3. Fullständig livscykelanalys för de mest lovande alternativen.
     

1. Kemisk riskbedömning

Alla genomförbara alternativ och relaterade referensformuleringar analyseras i en kemisk riskbedömning baserad på CAS-nummer (om sådan finns) och allmänt tillgänglig information som säkerhetsdatablad, CLP-data och registreringsdossier (ECHA). Utvärderingen omfattar olika livscykelfaser: formulering av en färdigblandad produkt, användningsfas och förväntat hantering efter användning. Ur ett livscykelperspektiv är fokus på ”gate-to-grave”. Olika scenarier som inkluderar användarbeteendet kommer att studeras. Baserat på offentligt tillgängliga data kommer uppgifterna att utvärderas halvkvantitativt med hjälp av ”trafikljusvisualisering”: rött står för hög risk som inte kan hanteras även med försiktighetsåtgärder, gult för risker som kan och behöver hanteras och grönt för ingen identifierad risk.
Input: Förteckning över de olika ämnen som används i blandningsprocessen.

2. Screening livscykelanalys (LCA)

I screening LCA kommer data om produktion av de olika ämnen att behandlas mer ingående: resursbehov (material och energi) för produktion och utsläpp i processer uppströms kommer att inkluderas. Resultatet är en ”cradle-to-gate” LCA som belyser hotspots i miljöpåverkan kopplade till ämnen och livscykelfaser. Resultaten kan användas för att utveckla nya formuleringar med lägre miljöpåverkan. Resultat från första steget kommer att inkluderas. Screening LCA kommer att utföras för formuleringar i flera produktkategorier, och urvalet kommer att samordnas med projektpartnerna baserat på resultaten av kemikalieriskbedömningen från steg 1.
Input: Uppgifter om geografisk lokalisering av leverantör och tillgänglig information om processteknik som används av leverantörer.

3. Full livscykelanalys (LCA)

Full LCA kommer att tillämpas för ett litet urval av formuleringar som är av särskilt intresse för projektet. Syftet är att möjliggöra jämförelse av olika formuleringar ur ett livscykelperspektiv. Därför behöver data som inte ingår i Screening LCA läggas till för att säkerställa att systemets gränser och funktion är lika för systemen som jämförs.
Input: Kompletterande uppgifter till det som redan ingår i steg 2.