Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Centrum för substitution bygger konkurrenskraft

Substitutionscentrum hjälper ditt företag att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ. Substitutionscentrum har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. Målet är att ditt företag ska komma igång med ett metodiskt och systematiskt arbete med att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ. 

RISE fick hösten 2017 regeringens uppdrag att starta ett substitutionscentrum som ska stötta verksamheter att fasa ut farliga kemiska ämnen, som en del i arbetet med att nå Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och FN:s globala miljömål enligt Agenda 2030.

Som grund till Substitutionscentrums uppdrag ligger ett identifierat behov hos svenska företag och verksamheter av att få stöd i sitt arbete med att ersätta farliga kemiska ämnen med bättre och mer hållbara alternativ. Ett mål är att stärka de svenska företagens tillväxt och konkurrenskraft internationellt och nationellt.

Fungerar som en nod

Substitutionscentrum fungerar som en nod mellan företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter med flera. Genom samverkan och kunskapsutbyte mellan dessa aktörer ska vi bidra till ökad substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter. Centrumet ger stöd till både privata aktörer och offentlig verksamhet men har ett särskilt fokus på små och medelstora företag som främst arbetar med konsumentprodukter.

Substitutionscentrum utvecklar och sammanställer kunskap om alternativa ämnen och processer, tar fram metoder och verktyg för att driva på substitution och stärka leverantörsuppföljningen. Med substitution avses utbyte eller minskning av farliga ämnen i produkter och processer med mindre farliga eller att byta till icke-kemiska metoder och tekniker via tekniska åtgärder. För att inte krångla till det använder vi ordet ersättning.

Besök Substitutionscentrums webbplats.


Centrumledare för RISE Substitutionscentrum

Profile image

Anna Jacobs

Centrumledare för substitutionscentrum

+46 10 228 45 30
anna.jacobs@ri.se

Läs mer om Anna