Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhetsmål

Vi har identifierat och prioriterat tre områden, där vi har störst möjlighet att påverka omvärlden:

Erbjudandet - effekten av att vi forskar, utvecklar och bidrar till innovation för en hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft.

Verksamheten - vår verksamhet bedrivs hållbart och långsiktigt.

Affärsrelationerna - vi utför våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Utifrån dessa områden har RISE styrelse antagit tre övergripande affärskopplade strategiska mål, som också pekar ut FN:s globala hållbarhetsmål Sustainable Development Goals som ett sätt att tydliggöra RISE bidrag till en hållbar utveckling.

Ansvarsmålet

100% av våra kundupp­drag ska vara hållbarhetsdeklare­rade och kopplade till något av de globala utvecklingsmålen. Det innebär att vi ska veta om projekten och uppdragen har en hållbarhetspåverkan och vilket eller vilka av FN:s hållbarhetsmål de adresserar.

Under december 2021 var 94 procent av våra uppdrag hållbarhetsdeklarerade (2020 låg andelen på 83 %).

Affärsmålet

En tredjedel av omsättningen ska ha genererats som en direkt följd av hållbarhetsarbetet. Med hållbarhetsdekla­rationen som bas ska vi mäta tillväxten av hållbara projekt inom RISE. Vi ska driva våra projekt mot att i allt större grad bli ansvars­fulla affärer.

Under år 2021 var 34 procent av omsättningen genererad utifrån hållbarhetsarbetet (för 2020 var andelen 26 procent). 

Attraktionsmålet

RISE ska vara en av de 20 mest attraktiva arbetsgivarna i kategorin civilingenjörsstudenter, och bland topp fem i kategorin unga yrkesverksamma civilingenjörer.

Under 2021 låg vi på plats 9 bland unga yrkesverksamma civilingenjörer (2020 låg vi på plats 8).

Klimatmålet

Vi ska minska vår klimatpåverkan varje år för att vara en klimatneutral verksamhet 2025. I och med detta mål vill vi bidra till samhällets omställning och därmed leva som vi lär. Vi vill i det här arbetet också nyttja intern kompetens och stötta projekt inom klimatområdet. Handlingsplanen för att nå vårt mål fokuserar på områden där åtgärder innebär störst klimatvinst, bland annat våra fastigheter, resmönster och våra inköp, och har inplanerade aktiviteter, mål och delmål för varje år. I linje med RISE Hållbarhetsstrategi ska vi också använda vår egen organisation som testbädd både vad gäller teknikutveckling och minskade utsläpp.

Under 2021 släppte RISE ut 3 116 ton koldioxid (CO2).

Florina Choomchan

Hållbarhetscontroller

+46 10 516 57 67
florina.choomchan@ri.se

Läs mer om Florina

Profile image

Fredrik Aldaeus

Hållbarhets- och kvalitetschef

+46 76 876 71 88
fredrik.aldaeus@ri.se

Läs mer om Fredrik