Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

The resource efficient pulp mill

Forskning och teknisk utveckling om massa och cellulosa. Resultaten kommer att bidra till att minimera kostnader och miljöpåverkan genom effektiv användning av energi och biomassa, maximera volym och kvalitet genom produktionseffektivitet och lönsamhet, möta samhällsbehov med produkter från skogen och möjliggöra en cirkulär ekonomi.

En utmaning för massabruken idag är att ytterligare förbättra en redan effektiv process samtidigt som man lägger till flexibilitet för att producera anpassade massor. Vi kommer att ta itu med processövervakning och riktlinjer för optimering av hela sulfatmassaprocessen, liksom problem relaterade till processfrämmande grundämnen och extraktivämnen. Studier av cellulosastruktur, kemi och egenskaper för anpassade massor och nya material kommer också att genomföras.

Hållbarhet är en naturlig del av sulfatmassaprocessen, eftersom återvinningsområdet syftar till att återanvända processkemikalierna så mycket som möjligt. Alla bruk har ett starkt fokus på förbättrad energieffektivitet och minimering av kemikalier samt att minimera kostnaderna för bortskaffande av restflöden. Den föreslagna forskningen kommer också att lägga tonvikten på att öka massautbytet samt att minimera användningen av kemikalier i processen.

Många leveranser koncentrerar sig på ökad hållbarhet, t.ex. utvärdering av olika blekningsstrategier för att minimera bildandet av AOX och OX, uppgradera restströmmar till intressanta produkter som kan användas internt eller i andra industrier och kartläggning av kväve och svavel i gasfas för att minimera utsläpp. Ökad energieffektivitet och minskad kemikalieanvändning bidrar också till detta mål.

Fokus ligger på utveckling av nya biobaserade produkter från cellulosa som kan ersätta befintliga fossila produkter för att stödja omvandlingen mot ett biobaserat samhälle.

Sammanfattning

Projektnamn

The resource efficient pulp mill

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE leder konsortium och projekt

Projektstart

Varaktighet

Januari 2018 – december 2020

Total budget

Cirka 26 MSEK inklusive in-kind-bidrag

Partner

Ett konsortium med RISE och 9 företag

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Fredrik Aldaeus

Kontaktperson

Fredrik Aldaeus

Hållbarhets- och kvalitetschef

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.