Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vi finns för att stärka Sveriges konkurrens­kraft

Året som gått innebar nya strategiska samarbeten, ett ökat fokus på klimatomställningen och en stor intern förändringsresa. Vd Pia Sandvik berättar.

När detta skrivs sprider sig coronapandemin över världen och skapar stora problem för samhällen och näringsliv, och situationen påverkar naturligtvis också oss. RISE behövs för svenskt näringsliv och samhälle nu mer än någonsin. Vi tar ansvar för samhället, kunderna, verksamheten och medarbetarna genom att hålla verksamheten igång. Vi följer våra kunders behov och identifierar hur vi kan bidra, samtidigt som vi värnar om medarbetarnas och kundernas hälsa och säkerhet. 

Hur skulle du sammanfatta 2019?

- 2019 var ett händelserikt år med fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster och jag upplever att RISE har blivit etablerat som ett sammanhållet forskningsinstitut för Sverige. Vi fyller nu det tomrum som funnits i det svenska forsknings- och innovationslandskapet. Vi ser en fortsatt ökad omsättning som nu uppgår till 3568 miljoner kronor. Även resultatmässigt ser vi en positiv trend då rörelseresultatet blev 63 miljoner kronor.

Fler vänder sig till oss för att inleda samarbeten och vi märker att breda grupper känner till vår verksamhet. Att något har förändrats fick vi bekräftat i den varumärkesundersökning som genomfördes under året. Där framgår att kännedomen om oss i målgrupperna näringsliv och offentlig sektor ökat från 8 procent till 45 procent. Ingen av de tidigare institutens varumärken har haft så hög kännedom.


Vi befinner oss i en tid där omvärlden förändras på ett sätt som saknar historiskt motstycke

RISE pratar ofta om behovet av att möta samhällsutmaningar. Varför är det viktigt?

- Vi befinner oss i en tid där omvärlden förändras på ett sätt som saknar historiskt motstycke. Samhället står inför stora utmaningar som vi som forskningsinstitut behöver svara upp mot. Omställningen till ett fossilfritt samhälle brådskar. Här har vi inom RISE med vårt fokus på innovation och tillämpad forskning möjlighet att spela en avgörande roll. Vi tillhandahåller den spetskompetens och de testbäddar som behövs för att klara omställningen.

Men jag ser också att vi nu kan ta oss an uppdrag där vi är med och sätter agendor för hela branscher tack vare vår expertis inom olika teknik- och systemområden. Som exempel kan nämnas uppdraget att leda byggsektorns arbete med att ta fram en nationell strategi för en klimatneutral cement- och betongindustri. Vi leder också innovationsklustret Fossilfritt flyg 2045 som samlar hela ekosystemet för produktion och nyttjande av fossilfritt flygbränsle. 

Vårt arbete med att ta fram en nationell handlingsplan för att göra Sverige ledande inom AI samlar teknikledare från olika delar av samhället. Att RISE fått i uppdrag att i samarbete med näringslivet ta fram en färdplan för svensk industri med en vision om vilka teknologier som behöver utvecklas, är ytterligare ett exempel på att vår bredd och tvärfunktionalitet ger möjligheter att ta ett brett grepp på viktiga framtidsfrågor.  

Hur står sig RISE jämfört med forskningsinstitut i omvärlden?

- I ett internationellt perspektiv är RISE en unik satsning på gränsöverskridande forskning och innovation. Vi ska stärka Sveriges innovationskraft och säkra ett försprång i den globala konkurrensen.

I samband med Hannovermässan 2019 undertecknade Tysklands och Sveriges regeringschefer ett uppdaterat innovationspartnerskap där RISE är utpekad svensk part för samarbete kring testbäddar och tillämpad AI. Det är ett kvitto på att vi har förmågan att ta på oss ledartröjan även i internationella samarbeten.

Projektet med att skapa en ny testbädd för elektromobilitet fick ett genombrott under året. Vad hände?

- I december fick vi ett efterlängtat besked om att EU-kommissionen godkände Sveriges ansökan om stöd för uppbyggnaden av SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory) som ägs av RISE och Chalmers. Stödet på 575 miljoner kronor ska användas för att bygga upp ett testcenter som blir ett av få i Europa som kan tillhandahålla provning av alla de delar som elektrifierade transporter kräver. Jag ser fram emot ett starkt samarbete med våra industripartners.

Vad har varit andra viktiga frågor 2019?

- Under året har vi ingått viktiga samverkansavtal med Stockholms universitet, Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Det fördjupar våra relationer ytterligare när det gäller forskning, utbildning och innovation. Sammantaget bidrar detta till en bredare kompetens, fler forsknings- och innovationsprojekt och en stärkt konkurrenskraft. 

För att skapa ett ännu större kundfokus och ökad tvärfunktionell förmåga har vi arbetat intensivt med att förbereda en organisationsförändring som trädde i kraft 1 januari 2020. Den nya organisationen ger oss också större möjligheter att arbeta med områden som handlar om systemperspektiv, tjänsteutveckling och affärsutveckling. Ingenting av det här skulle vara möjligt utan alla våra engagerade medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete under året. Jag vill rikta ett stort tack till alla inom RISE som arbetar tillsammans för att skapa ett forskningsinstitut i världsklass. 

/Pia Sandvik, vd, RISE