Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vägen till hållbar resursanvändning i välfärden

Vi blir allt äldre och andelen kroniskt sjuka ökar, och det sätter allt större press på välfärdssektorn att hitta nya lösningar för både proaktivitet, affärsmodeller och finansiering. Genom satsningen Social & Health Impact Center hjälper RISE välfärdssektorn att svara upp mot det stora behovet av en mer socialt och ekonomiskt hållbar resursanvändning. Tanken är att de modeller som man utarbetar för välfärdssektorn ska kunna användas även inom andra samhällssektorer, exempelvis när det gäller att nå klimatmålen.

Demografiska och samhälleliga förändringar sätter stort tryck på den offentligfinansierade välfärden både i Sverige och i jämförbara länder. Proaktiva och preventiva lösningar krävs för mer effektiv resursanvändning.

När initiativet till Social & Health Impact Center (SHIC) togs 2018 var uppdraget att hitta en modell för effektivt utvecklingsarbete inom välfärdssektorn. Vilka är de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt utvecklingsarbete? Vilka kompetenser behövs?

– SHIC är ett kunskapscenter som hjälper den offentligfinansierade välfärdssektorn att ställa om mot mer effektiva och mer preventiva lösningar, säger Tomas Bokström, projektledare för SHIC.

Struktur genom sociala utfallskontrakt

En modell som testas är så kallade sociala utfallskontrakt.

– Det satsas stora resurser på diverse projekt i offentlig sektor, men när pengarna är slut återgår man inte sällan till det vanliga, konstaterar Tomas Bokström.

– Vi tror på att börja med att definiera önskat utfall av en insats. När samtliga intressenter har enats om det önskade utfallet träffar man en överenskommelse om vad som ska göras och hur det ska finansieras och sedan läggs även resurser på att säkra implementering. Sociala utfallskontrakt är ett sätt att strukturera ett sådant arbete.

Teamet inom SHIC arbetar operativt genom att bistå vid behovsanalys, litteraturgenomgång, implementering samt mätning av utfallet. En viktig del i arbetet är att säkra lärandet under projektets gång och se till att all kunskap kommer alla till del.

Modellen kan användas i hela välfärdssektorn men även bredare

Mätning av utfall centralt

En annan central del i arbetet är tillämpningen av mätteknik, det vill säga hur sociala och hälsomässiga utfall kan definieras, mätas och värderas på ett sätt som är tillförlitligt och som har legitimitet hos alla berörda intressenter. 

Ett aktuellt projekt äger rum i Botkyrka kommun där det önskade utfallet är minskad sjukfrånvaro bland kommunens anställda. Med utgångspunkt från en fördjupad analys av kommunens data kring sjukfrånvaro, genomgång av befintlig forskning samt samtal med chefer och anställda utvecklas ett arbetssätt ämnat att förebygga sjukfrånvaro och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. RISE stödjer arbetet i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Modellen kan användas i hela välfärdssektorn, men även bredare, exempelvis i arbetet med att nå klimatmålen eller i kopplingen mellan infrastruktur och sociala insatser, säger Tomas Bokström.

Finansiering för hållbar resursanvändning

Vid sidan av det operativa arbetet arbetar SHIC i dialog med exempelvis Näringsdepartementet, SKR, Tillväxtverket, Vinnova och den akademiska världen för att ta fram förslag till finansiering av de insatser som behövs för att åstadkomma en mer socialt och ekonomiskt hållbar resursanvändning.

– För den här typen av systemförändrande insatser behöver staten ta ett ansvar och hjälpa kommunerna finansiellt, kanske via nationella utfallsfonder. I det här arbetet försöker vi lära oss av andra länder. Över huvud taget är kunskapsutbyte en viktig del i utvecklingen och förfiningen av sociala utfallskontrakt, säger Tomas Bokström.

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

Projektledare

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.