Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kom närmare patienten med distribuerad vård

Den tekniska utvecklingen har i allt större utsträckning gjort det möjligt att flytta vården närmare patienten. RISE kan bistå vårdgivare genom att skräddarsy lösningar, säkerställa sekretess och hjälpa till med implementeringen.

Distribuerad vård innebär att vårdgivare med hjälp av teknologi flyttar vården närmare patienter och övriga medborgare. Det kan handla om allt från triageringsverktyg som hjälper vårdtagaren att hitta rätt vård till mätning och uppföljning av vitalparametrar i hemmet hos kroniskt sjuka.

– Många har bilden av att vård på distans tar bort det mänskliga mötet. Men det är precis tvärtom. Genom att använda digitala lösningar för vissa delar av vården lösgör man tid för det mänskliga mötet och ökar kvaliteten på de mjuka värdena, säger Peter Kjäll, fokusområdesledare Digital Hälsa på RISE.

– Det mänskliga mötet kompletterar den bild av patientens mående man får via exempelvis provtagningar och monitorering och den digitala tekniken gör det möjligt att rondera oftare, tillägger han.

Tätare läkarbesök

Han nämner som exempel hur äldreboenden i glesbygd kan få ett virtuellt besök av en läkare varannan vecka i stället för ett fysiskt besök var åttonde. Verksamheten bidrar med den provtagning som behövs. Resultatet blir fler möten och förbättrad vård med en oförändrad resursinsats.

– Distribuerad vård kan bryta stuprören på de områden där region och kommun möts och ge förutsättningar för bättre kvalitet och kontinuitet och därmed också till mer jämlik vård och omsorg över landet, säger Peter Kjäll.

Med tanke på sekretessen är det viktigt att patientdata hanteras på ett korrekt och säkert sätt

Distribuerad vård ger hälsovinster

Isis Amer Wåhlin är senior expert på RISE, läkare på specialistkliniken 2heal medical och forskare på Karolinska institutet. Hon lyfter fram de stora hälsovinster som går att göra med distribuerad vård i och med att hälsovården i allt högre grad kan digitaliseras och därmed frigöra resurser för den sjukvård som kräver exempelvis kroppsundersökningar.

– Ingen vill bli sjuk utan alla vill hålla sig friska och allt fler tar ansvar för sin hälsa genom bland annat hälsoappar och olika devicer såsom smarta klockor. De är också intresserade av att få inblick i de av sina egna hälsoparametrar som finns lagrade i vården, och det blir möjligt tack vare den digitaliseringen, säger Isis Amer Wåhlin.

– Mycket av kontakten mellan vårdgivare och vårdtagare har sedan länge skötts per telefon. Nu kan telefonmötet ersättas av ett videomöte vilket utvecklar kontakten och ger möjlighet att på ett bättre sätt ge vårdtagarna information som bidrar till att de upprätthåller en god hälsa.

Säkerhet, standarder och datahantering

Om den digitaliserade vården sköter insatser som förbättrar hälsan i befolkningen, och därmed minskar sjukdomsbördan vad gäller sjukdomar som diabetes, KOL och hjärt-kärlsjukdom, kan resurser i ökad utsträckning läggas på hälsoscreening för att fånga upp personer som behöver tidiga insatser påpekar Isis Amer Wåhlin.

Distribuerad vård kräver dock omsorg i detaljerna. Det handlar bland annat om säkerhet, standarder och datahantering.

– Med tanke på sekretessen är det viktigt att patientdata hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Här erbjuder tekniken olika strategier och lösningar och på RISE har vi förmågan att bedöma huruvida de är tillförlitliga, säger Peter Kjäll.

RISE arbetar också med standardmodeller för att skapa en hög nivå av interoperabilitet mellan olika system. För att vården ska bli effektiv måste olika system kunna arbeta i samklang med varandra. Det är också viktigt att utveckla bättre system som kan extrahera relevanta fakta ur dataströmmarna. Här spelar artificiell intelligens en viktig roll.

Peter Kjäll lyfter också fram den nödvändiga kompetensomställningen inom vården.

– Vården är otroligt heterogen när det gäller teknikutvecklingen. Inne på sjukhusen finns mycket avancerad teknik medan man i bland annat primärvård och omsorg ofta inte alls har samma teknikvana. Därför är det viktigt med ett livslångt lärande för denna stora grupp. Även patientgruppen är väldigt heterogen när det gäller tekniskt kunnande och sammantaget gör detta hela hälso- och sjukvårdssektorn till en mycket komplex bransch, säger han.

Inkludera patienterna

Isis Amer Wåhlin framhåller vikten av att vårdutbildningarna tar hänsyn till den digitala utvecklingen. Samt att man är medveten om vikten av att vara inkluderande gentemot patienterna.

– Man får aldrig glömma att digitalisering riskerar att bli exkluderande. Alla vårdtagare kan inte använda sig av digitala lösningar. Men det går att lösa. Hemtester kan fånga upp personer i riskzonen för sjukdom och hälsocentraler skulle kunna ha en egenvårdsdel dit man går för att exempelvis själv mäta sitt blodtryck, säger hon.

RISE har bred kompetens inom hela det fält som distribuerad vård omfattar, allt från organisation och teknologi till strategier och policys. Inom RISE finns också expertis när det gäller cybersäkerhet, systemvetenskap, implementering och funktionalitet.

– Mycket av det som behövs för en fungerande distribuerad vård finns redan. En del vårdgivare har kommit igång, men betydligt fler bör kunna få tillgång till relevanta lösningar om man ser över policys och mekanismer för implementering och storskaligt införande, säger Peter Kjäll.

Publicerad: 2021-05-27