Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovativa och hållbara byggnader kräver ny teknik för brandsäkerhet

Övergången till mer hållbara byggnader med innovativa koncept och lösningar som träfasader för höga byggnader, brännbara isoleringsmaterial, gröna fasader och tak, solpaneler och nya typer av passivhus, är en utmaning för de traditionella brandskyddslösningarna. Behovet ökar av både avancerad brandskyddsteknik och högre kvalitetssäkringsnivåer för brandskyddet i dessa byggnader.

Prestandabaserat brandskydd är en central del av brandsäkerheten i alla de nordiska länderna. Det är också nödvändigt att tillåta hållbara och flexibla konstruktionsmetoder och konstruktionslösningar, det vill säga andra strategier än de traditionella. De nordiska länderna har tidigare samarbetat om byggregler, och grunden har lagts för att gemensamt fortsätta driva utvecklingen framåt. Men trots likheterna mellan de nordiska länderna finns det skillnader mellan de begränsningar som fastställs i förordningar, och det saknas även enhetliga riktlinjer för verifiering, kontroll och inspektion av brandskydd. 

2014 inleddes ett treårigt utvecklingsprojekt – “Fire Safety Engineering for Innovative and Sustainable Building Solutions” – under ledning av RISE. Projektet finansierades av Nordic Innovation, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Direktoratet för byggkvalitet (DIBK) och de deltagande organisationerna själva. Det startades som svar på Nordic Innovations inbjudan att lämna förslag på projekt för utveckling eller införande av nya standarder som drivkraft för innovation inom specifika sektorer. Projektkonsortiet har sammanlagt 15 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som representerar akademin, författningsutfärdande myndigheter, byggföretag, konsulter, forskningsinstitut och standardiseringsorgan. 

Projektet har lett till två förslag till teknisk specifikation som finns tillgängliga under förfrågningsfasen i de nordiska länderna under våren 2018:  

• INSTA 951 Fire Safety Engineering – Probabilistic Methods for Verifying Fire Safety Design in Buildings 
• INSTA 952 Fire Safety Engineering – Review and Control in the Building Process 

Norsk Standard står för sekretariatet, där det avslutande arbetet kommer att genomföras inom ramen för det nordiska samarbetet om standardisering, INSTA. Förfrågningsfasen ger möjlighet för vem som helst att kommentera förslaget till specifikation. I varje nordiskt land är det de nationella brandsäkerhetskommittéerna som anordnar förfrågningsfasen. I Sverige är SIS/TK 181 det organ som har överlämnat förslaget för övervägande till medlemmar av TK 181. Om du inte är medlem kan du lämna kommentarer på kommentera.sis.se.

Published: 2018-10-02