Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationsplattformar bidrar till att lösa samhällsutmaningar

Hur bör vi ställa om våra organisationer för att kunna möta och hantera de samhälleliga utmaningarna i dag och i framtiden? Det har ett nätverk av innovationsplattformar försökt svara på i en rapport som utmynnar i en strategisk agenda med 20 rekommendationer.

Mellan åren 2016 och 2019 har så kallade innovationsplattformar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Lund och Kiruna träffats inom ramen för en nationell samverkan för att diskutera och lära om nya sätt att leda och organisera samhället mot en både miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Arbetet har finansierats av Vinnova och koordinerats av RISE.

– Det är framför allt i våra städer och lokala samhällen som vi ser de miljömässiga och sociala utmaningarna, och det är också där man har störst potential att lösa dem. Inom ramen för arbetet med informationsplattformarna har vi gjort en insiktsresa där vi bland annat tittat på hur kommunens, men även samhällets, organisatoriska strukturer ser ut och på vilket sätt de utgör hinder för utvecklingen, säger Anna-Karin Stoltz Ehn, senior projekt- och processledare på RISE stadsutveckling och koordinator för det nationella samverkansprojektet.

Förändring i vokabulär

Under insiktsresans gång har Anna-Karin Stoltz Ehn noterat hur terminologin i samhället förändrats. Begrepp som komplexitet, tillitsstyrning och governance, i betydelsen mer interaktiv styrelseform, används i högre grad i vardagen. Ordet ”värdeskapande” har i viss utsträckning börjat ersätta ord som produktivitet och vinst.

– När våra organisationer inte levererar de värden vi eftersträvar, antingen det handlar om hälsa eller insatser för klimatet, är det ett tecken på att vi inte leder och organiserar oss på ett sätt som kan skapa hållbar värdeutveckling, säger Anna-Karin Stoltz Ehn.

– Då är det dags att ändra på vårt förhållningssätt och våra arbetssätt men också att rucka på organisatoriska maktstrukturer, budget – och belöningssystem som i dag ger inlåsningseffekter trots att vi vet bättre.

Ibland kallas de för samordnare, ibland för eldsjälar

Gränsgångare verkar i mellanrummen

Anna-Karin Stoltz Ehn konstaterar att vårt samhälle är indelat i sektorer mellan vilka det uppstår organisatoriska mellanrum och det är bland annat dessa mellanrum som innovationsplattformarna utforskat. I mellanrummen verkar personer som samverkansprojektet i sin rapport från 2019 kallar för ”gränsgångare”, det vill säga människor som rör sig flexibelt mellan organisatoriska gränser och sak- eller språkbarriärer.

– Ibland kallas de för samordnare, ibland för eldsjälar. Man kan säga att de är en motsvarighet till det som i näringslivet kallas intraprenörer och som nu också börjar benämnas som innovationsledare De här individerna bör vi lyfta fram, lyssna på och stötta. Gör vi det kommer det att leda till nya utvecklingsmöjligheter, säger hon.

Nyfiken och tillåtande kultur

En annan insikt som projektet har gett är hur viktigt det är med en nyfiken och tillåtande kultur som skapar utrymme för lärande och reflektion.

– Offentlig verksamhet har en stark förvaltningskultur som ofta står i motsats till en innovationskultur. Det är viktigt att ledarskapet signalerar att det är tillåtet att testa och att misslyckas samt att det avsätts tid för lärande, så att goda exempel kan skalas upp, säger Anna-Karin Stoltz Ehn.

– Vi måste också inse att samhället är komplext och föränderligt. Om vi ska kunna lösa problem får vi inte låsa fast oss i våra tankesätt utan vi måste vara lyhörda och ha förmåga att byta perspektiv under arbetets gång, tillägger hon.

Det nationella samverkansprojektets rapport utmynnar i ett förslag till strategisk agenda som främst riktar sig till kommuner och aktörer på lokal nivå, men också till regionala och nationella aktörer. Rapporten avslutas med konstaterandet att i ljuset av alarmerande klimatrapporter, ökade sociala klyftor, en extrem värmebölja som stressade samhällssystemen samt internationell politisk turbulens, är innovationsplattformarna centrala för att utforska och utveckla lösningar för hur samhällets hållbarhetsutmaningar ska klaras av.

Publicerad: 2020-02-20