Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Design av ny teknik och ny design av begreppet äldre teknikanvändare

KRÖNIKA: Begreppet ”äldre” saknar tydliga definitioner och är förknippat med en rad föreställningar och stereotyper. De åldersrelaterade stereotyperna bygger på en uppfattning om att äldre generellt sätt är oattraktiva, sköra, beroende, glömska, oflexibla och oförmögna att lära sig nya saker. Dessa negativa stereotyper påverkar även hur vi kommunicerar och interagerar då vi möter någon som vi kategoriserar som äldre. Röst och gester anpassas även på ett sätt som bekräftar och förstärker stereotyperna.

De negativa åldersrelaterade stereotyperna är kraftfulla och påverkar individernas bild av sig själva. De internaliseras och påverkar hur äldre uppfattar sig själva och sin förmåga att klara av olika saker. Viljan och förmågan att ta till sig och att använda ny teknik är inte undantagen från detta utan påverkas även den i hög grad av dessa negativa åldersrelaterade stereotyper. Tron på den egna förmågan har visat sig påverka äldres intresse för, och användande av, datorer samt hur vi uppfattar användandet av internet. När äldre tar till sig budskapet att ny teknik är för svår för dem att använda ökar detta tröskeln för att börja använda datorer och internet. Som ett sätt att skydda vår självbild bestämmer vi oss i ett sådant läge för att ”detta är inget för mig i alla fall”, vilket i sin tur leder till en negativ spiral med ett minskat intresse och ett minskat användande av ny teknik.

Men vilka är då de äldre? Den grupp som vi tänker på då vi hör begreppet äldre täcker nästan in en tredjedels livstid om man räknar in personer mellan 60 och 90 år till gruppen äldre. Det säger sig självt att människor i denna grupp skiljer sig väldigt mycket åt från varandra. Äldre idag skiljer sig även avsevärt åt från tidigare generationers äldre. För dagens äldre spelar teknikanvändandet en större roll och tekniken har funnits tillräckligt länge för att många av dagens äldre både ska ha använt teknik i sitt yrkesliv och blivit vana med olika typer av teknik inom ramen för sitt privata och sociala liv. Ofta återspeglas inte detta då man diskuterar behovet av tekniska lösningar riktade mot en äldre användargrupp. Ett stort fokus ligger på teknik som istället för att öka individernas kontroll över sin egen situation minskar denna genom att fokusera på lösningar som ska kompensera för olika typer av åldersrelaterade bortfall eller där den övergripande kontrollen av tjänsten ligger på någon annan (vårdgivare, anhörig etc).

Det är inte bara valet av tjänster som utvecklas som är påverkad de stereotyper som finns av en äldre användargrupp utan även designprocessen och hur man involverar användarna i denna. När man designar ny teknik för denna målgrupp är det viktig att vara medveten om den missvisande bild vi ofta har av både av äldre och av äldre som teknikanvändare. Detta för att undvika en designprocess som bygger på, eller förstärker, åldersrelaterade stereotyper där de äldre deltagarnas förmåga att bidra undervärderas. På RISE arbetar vi med och forskar kring metoder för att utveckla ny teknik som bygger på att involvera äldre i designprocessen på ett sätt som strävar efter att undvika påverkan av åldersrelaterade negativa stereotyper samt även bidrar till att skapa ett mervärde för deltagarna.

/Marie Sjölinder, senior forskare, RISE

Publicerad: 2020-09-28

Kontaktperson

Marie Sjolinder

Senior Researcher

Läs mer om Marie

Kontakta Marie

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.