Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandsäkra material inom petroleum­industrin

Brand är ett allvarligt hot för olje- och gasanläggningar på land och till havs. Varje år inträffar ett antal brandrelaterade incidenter. Material med goda brandsäkerhetsegenskaper är en viktig barriär som förhindrar att småbränder uppstår som kan utvecklas och få allvarliga konsekvenser.

Inom petroleumindustrin kan en brand få mycket stora konsekvenser. Det är en verksamhet som innefattar ett antal olika typer av utrustning och platser där bränder kan börja. Norska Petroleumtilsynet, den myndighet som ansvarar för säkerhet, beredskap och arbetsmiljö i petroleumverksamheten i Norge, har gjort en analys av de 985 bränder som registrerades i deras databas mellan 1997 och 2014. Den visar att ungefär 67 procent av incidenterna beskrivs som bränder eller explosioner som inte hade med kolväten att göra. Omkring en tredjedel av bränderna hade uppstått i hjälpsystem som omfattar en mängd olika funktioner. Av de 985 händelserna hade sex registrerats i kategorin med högst svårighetsgrad, med stor potential för svåra olyckor eller dödsfall, varav tre på offshoreanläggningar. 66 av incidenterna ägde rum i bostadsutrymmen.  

Rätt val av material i barriärer avgörande

Enligt statistiken är det alltså inte särskilt vanligt med allvarliga incidenter som involverar brand, men några av de rapporterade händelserna kunde ha utvecklats till bränder med katastrofala följder. Med andra ord behövs det fortsatta insatser för att öka säkerheten, med fokus på barriärer som förhindrar att händelser eskalerar. Rätt val av material i komponenter, konstruktion och inredning är en viktig barriär för att hindra att bränder uppstår och att småbränder utvecklas till större bränder som är svåra att kontrollera. Arbetsmiljöreglerna inom den norska petroleumsektorn är huvudsakligen prestandabaserade. De material som används på den norska kontinentalsockeln måste uppfylla brandsäkerhetskraven i anläggningens föreskrifter. Föreskrifterna innehåller krav på materialprestanda med tillhörande vägledningsdokument som beskriver godtagbara metoder för att dokumentera reaktion vid brandpåverkan.   

Föreskrifterna för anläggningar beskriver viktiga principer för valet av material i och på anläggningarna, och vägledningarna anger vilka provningsmetoder som ska användas för att dokumentera brandegenskaperna. Listan med provningsmetoder har inte uppdaterats på många år. Den innehåller flera förlegade metoder och flera av referenserna anger inga fasta kriterier för godkännande av produkter. 

RISE Fire Research AS publicerade 2008 rekommendationer om tolkningen av förordningar och andra specifikationer (till exempel NORSOK-standarderna) som ofta har använts inom branschen. Rekommendationerna för provning och dokumentation är nu uppdaterade. De innehåller referenser till nya och uppdaterade provningsstandarder och har publicerats på engelska. Rekommendationerna kan vara till hjälp även vid andra användningar av brännbara material inom industrin i övriga världen, för anläggningar både till lands och till havs. 

Vägledning för korrekt dokumentation 

RISE Fire Research AS har en nära dialog med industri och leverantörer om dokumentation, provningsmetoder och kriterier som ska tillämpas för anläggningar i Nordsjön. Vi hjälper parterna uppfylla föreskrifter och upprätthålla en tillfredsställande brandsäkerhetsnivå. Operatörerna avgör själva vilken dokumentation de ska kräva för olika produkter utifrån de krav som anges i föreskrifterna för anläggningar och i NORSOK-standarderna. Vi har tagit fram riktlinjer och rekommendationer för lämpliga krav när det gäller brandsäkerhetsdokumentation för olika material som omfattar olika produkter och applikationer inom olje- och gasindustrin. Rekommendationerna bygger på en bedömning av brandriskerna i olika delar av offshoreinstallationerna i kombination dels med vår kunskap om materials reaktion på brandpåverkan, dels med kunskap om hur de valda provningsmetoderna kan användas på ett rimligt sätt.

Fakta

Rapporten “Recommendations for the documentation of the reaction-to-fire properties of materials offshore” kan laddas ner från www.risefr.no

Published: 2018-10-02