RISE generell

Ägarens uppdrag

2012 slog RISE Holdings ägare fast att:

Industriforskningsinstituten ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.

[Proposition 2012/13:30]

 

2016 utvecklades uppdraget och investeringen i RISE förstärktes med följande motivering:

RISE Holding AB bör fortsatt verka för att:

• den svenska institutssektorn blir mer sammanhållen och kan inkludera institut som i dag står utanför RISE Holding AB,

• vidareutveckla kriterierna för fördelning av strategiska kompetensmedel,

• införa ett effektutvärderingssystem i förhållande till regeringens målsättning,

• uppnå en närmare samverkan med universitet och högskolor samt näringsliv och offentlig sektor på nationell och regional nivå,

• vidareutveckla spetskompetens inom strategiskt viktiga områden för industrins och övriga näringslivets omvandling i nära samverkan med lärosäten och näringsliv,

• öka mobiliteten bland RISE-gruppens forskare,

• utveckla och öka användandet av dynamiska och ledande miljöer för tester, demonstration och pilotproduktion,

• slutanvändarna i ökad utsträckning involveras i finansiering, utveckling och drift av test- och demonstrationsmiljöer,

• stödet till medelstora företag blir mer attraktivt, och

• främja den egna samt företagens, särskilt små och medelstora företags, förmåga att medverka i och dra nytta av internationella forskningssamarbeten inom EU:s forskningsprogram.

[Proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan]

Vi bygger en starkare och tydligare institutssektor för Sverige

  • Sverige behöver en nationell och kraftfull innovationskapacitet för att klara den internationella konkurrensen om jobb och välfärd och möta globala utmaningar.
  • Nya RISE syftar till att bygga en starkare, svensk institutssektor som bidrar till ökad näringslivs- och samhällsnytta