RISE Holding AB:s finansieringssystem

Ett finansieringssystem för de Strategiska kompetensmedlen (SK-medel) beslutades av RISE Holding AB:s styrelse 2009. Finansieringssystemet är effektrelaterat och utgår ifrån forskningsinstitutens egna strategier med den överordnade inriktningen att bidra till näringslivets ökade konkurrenskraft, förnyelse och hållbara tillväxt.

Systemet innebär att beviljat belopp i sin helhet är omsättningsrelaterad, så kallad normerad omsättning enligt definition fastlagd av RISE Holding AB. Normerad omsättning definieras som verksamhetens senast reviderade totalomsättning med avdrag för SK-medelstilldelning och extraordinära intäkter.

Syftet med att fördela SK-medel enligt principen för normerad omsättning är att premiera industriforskningsinstitutens näringslivsrelaterade verksamhet i enlighet med RISE Holding AB:s uppdrag i forskningspropositionen. För 80 procent av SK-medlen för varje institut ligger fördelningsansvaret på institutets styrelse. 20 procent av medlen ska av instituten användas med särskild inriktning såsom samverkan med lärosäten, med andra institut och med små och medelstora företag. Medel kan också användas för EU-projekt. Inriktningen fastslås av RISE Holding AB:s styrelse efter förslag från instituten.

SK-medlen används också av RISE Holding AB för utveckling av institutsstrukturen. Medel kan användas för kostnader i samband med omstruktureringar men också för att främja samarbete mellan institut inom strategiskt viktiga områden. Dessa medel beslutas av RISE Holding AB:s styrelse.