EU

EU erbjuder möjlighet till forskning och utveckling i samarbete med andra länders lärosäten och institut. Dessa samarbeten är viktiga för forskningens kvalitet, för att stärka näringslivets konkurrenskraft och för personrörligheten. För Sverige som ett starkt exportberoende land är det viktigt att bygga nätverk och bygga allianser med aktörer inom Europa. Det är också en viktig del i att internationalisera det svenska näringslivet, inte minst de små och medelstora företagen.

Det viktigaste samarbetsprogrammet är EU:s ramprogram, som under perioden 2014 - 2020 heter Horizon 2020. Studier som Vinnova har genomfört har visat att deltagande i de europeiska forskningsprogrammen har varit avgörande för konkurrenskraften hos till exempel fordons- och telekomindustrierna. Projekten som genomförs i ramprogrammet är ofta komplexa och konkurrensen att delta är stor. RISE har lång erfarenhet av att delta i projekt inom ramprogrammet samt att hantera ansökningar och administration som är förknippade med dessa.

Inledningen till Horizon 2020 har varit framgångsrikt, RISE befäster sin position som en av de största mottagarna av EU-medel i Sverige. Sammantaget ligger RISE (inkl. Swerea) på 5e plats och är involverad i närmare 90 EU-projekt. Läs mer om Horizon 2020 uppbyggnad och RISE deltagande.

RISE har också samverkan med flera andra europeiska forskningsinstitut genom samarbetsorganisationen Earto. Flera av RISE-instituten är också medlemmar av Enterprise Europe Network (EEN) som kan bistå med kontakter med parter från andra europeiska länder.

European Institute of Innovation and Technology (EIT) har som målsättning att sammankoppla utbildning, forskning och innovation. EIT bygger teknikrelaterade nätverk mellan universitet, institut och företag i regionala noder. RISE deltar i ett flertal av dessa nätverk, s k Knowledge and Innovation Communities (KICs).

Via länkarna längst till höger kan du läsa mer om EIT och KIC.