Work

Mål och finansiering

Ägarbolaget RISE Research Institutes of Sweden Holding AB:s uppdrag är att företräda svenska staten som ägare i industriforskningsinstituten och skapa förutsättningar för att utveckla industriforskningsinstituten så att de, med fokus på utveckling och innovation, väsentligt bidrar till att stärka det svenska näringslivet och verkar för en hållbar samhällsutveckling.

Sammanfattning av våra mål:

  • Industriforskningsinstituten inom RISE-gruppen ska med RISE Holding AB som ägare vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.
  • Industriforskningsinstituten ska strategiskt utveckla sin kompetens och sina samarbetsnätverk för att bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt institutssektorns position i innovationssystemet.
  • Industriforskningsinstituten ska ha en ändamålsenlig struktur för att effektivt kunna bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.
  • Ägarbolaget ska verka för att tillhandahålla eller bidra till att samordna funktioner och tjänster som flera institut har behov av.
  • Den samlade industriforskningsinstitutssektorns varumärke ska vara välrenommerat och väl känt hos intressenter.

Finansiering 2013-2016

Regeringen har för perioden 2013 till 2016 avsatt utökade resurser för utveckling av den svenska industriforskningsinstitutssektorn via det av staten helägda ägarbolaget RISE Holding AB. För 2013 är anslaget 499 miljoner kronor, för 2014 cirka 564 miljoner, för 2015 cirka 601 miljoner och för 2016 cirka 619 miljoner per år enligt prognos. De institutsgrupper som ingår i RISE och därmed kan ta del av de ökade resurserna är Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea.

2009 lanserades ett nytt finansieringssystem som är effektorienterat och ska stödja utvecklingen av industriforskningsinstitutens strategier. Resurserna ställs därmed till förfogande för institutsgruppernas styrelser, med den överordnade ägarinriktningen fastställd av RISE Holding AB att bidra till näringslivets ökade konkurrenskraft, förnyelse och hållbara tillväxt. Betydelsen av detta kan utvecklas enligt bilden ovan. Utformningen av finansieringssystemet har styrts av regeringens inriktningsbrev för RISE Holding AB samt propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation. Dessa dokument har kompletterats med följande principer:

  • Delegerat ansvar till utförarenheterna
  • Enkelhet och transparens
  • Branschoberoende finansieringssystem

Sammantaget är dessa randvillkor viktiga delar av RISE Holding AB:s ägarstyrningsprocess som ska resultera i att svenska forskningsinstitut är världsledande i att utveckla och förnya svenskt näringsliv och bidra till ett hållbart samhälle.