RISE Holding AB

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB är statens ägarbolag för svenska industriforskningsinstitut. Vi samarbetar med institutens övriga ägare från industrisidan kring struktur- och ägarfrågor, i syfte att förnya och förstärka institutens roll i det svenska innovationssystemet.

Ägarbolagets roll är dubbelriktad – vi ska företräda institutens intressen i samlad form på strategisk nivå gentemot våra intressenter och vi ska kommunicera omvärldens förväntningar, intressen och behov till institutssektorn.

Industriforskningsinstituten verkar i gränslandet mellan högskolans forskning och näringslivets utveckling. De bygger upp, förädlar och förmedlar behovsmotiverad FoU och innovation, med målet att skapa nytta och hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle.

RISE-koncernen utgörs av moderföre­taget RISE Holding AB som äger samt­liga aktier i RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) och som via RISE AB är ägare till samtliga aktier i Swedish ICT Research AB och Innventia AB. RISE Holding AB är även delägare i Swerea AB som utgörs av ett intressebolag inom RISE-koncernen och som ägs till 42,8 procent.

RISE Holding AB - UPPDRAG

Uppdraget till RISE Holding AB anges i regeringens propositioner för forskning och innovation. I såväl förra propositionen Forskning och Innovation för 2013–2016 som i senaste propositionen för perioden 2017–2020, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt kon­kurrenskraft (prop. 2016/17:50), föreslås det övergripande målet för industri­forskningsinstituten under RISE; att vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.

I den senaste propositionen föreslås att RISE uppdrag ska utvecklas. Bland annat ska den svenska institutssektorn bli mer sammanhållen. I propositionen föresprå­kas också en fortsatt stärkning av RISE roll som utvecklare av test- och demonstra­tionsmiljöer samt en ökad samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor. RISE ska också fortsätta att utveckla spetskompetens inom strategiskt viktiga områden för industrins omvandling samt vidareutveckla stödet till små och medel­stora företag. 

Läs mer om Utveckling av RISE.