• Britta Florén och Thomas Angervall, RISE, träffar konsumentminister Per Bolund.

RISE Klimatdatabas kan göras tillgänglig för fler

27 mars 2018

RISE klimatdatabas innehåller kvalitetssäkrad klimatdata för mer än 750 livsmedelsråvaror relevanta för svensk livsmedelskonsumtion. Innehållet i databasen är efterfrågat av såväl privata som offentliga kunder. Nu har RISE inlett en dialog med konsumentminister Per Bolund i syfte att utveckla klimatdatabasen till en öppen, nationell databas, tillgänglig för fler, för att skapa ökad klimatnytta inom ramen för regeringens strategi för Hållbar konsumtion.

RISE Klimatdatabas kan användas för att följa upp klimatpåverkan från livsmedelsinköp och för framtagning av strategiska nyckeltal – värdefull information att använda som en grund för att kunna sätta upp och följa upp klimatmål. Idag är den flitigt använd av allt fler privata som offentliga kunder som ett hjälpmedel i måltidsplanering. Klimatdatabasen är idag implementerad i ett flertal verktygsapplikationer som exempelvis kostdatasystem för att parallellt med näringsberäkningar och kostnader även kunna klimatberäkna måltider. Klimatberäkningarna kan användas för att kommunicera och tydliggöra skillnader mellan vilka måltider i menyn som ger mindre eller större påverkan på klimatet samt underlättar för kocken att göra mer klimatmedvetna val av råvaror i utvecklingen av nya recept. RISE klimatdatabas används även i verktyg inom den privata restaurangsektorn för att öka medvetenheten hos måltidsgästen och göra det lättare för den som vill välja ett klimatsmart alternativ. Den är inte publik idag utan leasas årsvis av användarna vilket möjliggör utveckling och uppdatering av data.

- Livscykelbaserad miljöinformation, som RISE klimatdatabas bygger på, är som vi ser det, det effektivaste sättet att möta fler utmaningar i produktionskedjan eller ur ett samhällsperspektiv för att underlätta en mer hållbar konsumtion. Därför har vi föreslagit en nationell finansiering för att utveckla klimatdatabasen till en öppen nationell databas för livsmedel som då kan bli tillgänglig för fler, säger Britta Florén, projektledare och LCA-expert på RISE. Den skulle på så sätt kunna bli ett viktigt verktyg för olika aktörer i livsmedelskedjan i arbetet med att klara Sveriges klimatmål.

Med livscykelanalys (LCA) beräknas miljöavtrycket av en produkt eller process där klimatpåverkan är en av flera miljöeffekter. För en livsmedelsråvara kan RISE klimatdatabas innehålla ett flertal klimattal beroende på produktionsmetod som exempelvis olika geografiska ursprung, ekologisk/konventionell produktion, odling på friland eller växthus. Klimatpåverkan är en miljöeffekt, biologisk mångfald, användningen av mark och vatten, övergödning och giftiga ämnen är exempel på annan relevant miljöpåverkan för livsmedel. Detta är ett område som är under ständig utveckling där RISE och arbetet med klimatdatabasen ska följa med och förändras i takt med att nya forskningsrön finns tillgängliga. 

 

Bifogade filer

Välj rätt mat för klimatet (pdf, 576 KB)

Ett utdrag från RISE klimatdatabas för livsmedel v 1.4 (pdf, 124 KB)