Test och utvärdering för automatiserad körning

Automatiserade fordon kommer att förändra transporterna i samhället. Men vi måste kunna visa att de automatiserade funktionerna är säkra i alla tänkbara trafikmiljöer, även med den komplexitet som finns i funktioner och fordonssystem. Därför är det en utmaning att kunna testa och utvärdera funktioner för automatiserad körning. RISE erbjuder kompetens för forskning och utvärdering för att lita på automatiserade fordon.

I dagens fordon har föraren kontroll över fordonet, och får hjälp av stödsystem som till exempel nödbromsning. I de kommande automatiserade fordonen styr fordonet sin färd och måste därför alltid göra rätt. Endast i nödfall behöver föraren återfå kontrollen.

Det finns flera skillnader; människan har inte alltid kontroll över fordonet, kraven på pålitlighet är komplexa, beteendet kan inte entydigt förutsägas, maskininlärning (och artificiell intelligens) kan ingå i styrsystemet samtidigt som styrsystemet måste kunna fortsätta arbeta även då fel uppstår.

Traditionellt säkras funktioner i vägfordon genom att köra långa sträckor i många tänkbara trafikmiljöer. Erfarenheterna från ett stort antal körda kilometrar bidrar till att visa att funktionen är säker. Ett komplext automatiserat fordon skulle behöva köras orimligt lång sträcka för att visa säkerhet. RISE forskar om nya smartare och effektivare utvärderingsmetoder.

Simulering av trafikscenarier i datormiljö är ett sätt att undersöka hur ett automatiserat fordon beter sig i komplexa miljöer utan att genomföra prov i verkligheten. Dessutom kan simulering genomföras innan hela fordonet finns byggt som prototyp.

Kraven på feltålighet innebär att fordonet inte får bli farligt om det uppstår fel. Riskanalyser, feleffektanalyser och felinjicering är verktyg för att kunna visa ett säkert beteende vid fel. Kraven på funktionssäkerhet studeras i forskning av RISE tillsammans med fordonsindustrin.

Införandet av automatiserade fordon stöds av demonstrationer och utprovningar. Detta ger viktiga erfarenheter och visar att automatiserade transportlösningar kan fungera. RISE orkestrerar demonstrationsprojekt tillsammans med flera parter.

Vägfordon typgodkänns innan de får börja användas på vägarna. RISE arbetar för principer och metodik för utvärdering som kan ligga till grund för myndigheternas godkännande.

Kontakt

Jan Jacobson, jan.jacobson [at] ri.se , 010 516 56 97, RISE Elektronik, projektledare

Kent Eric Lång, kent-eric.lang [at] ri.se ,  0702 41 01 03, RISE Viktoria, biträdande projektledare