Säker hantering och lagring av biobränslen och avfall

Övergången till ett fossilfritt samhälle och bättre utnyttjande av resurser innebär ökad användning av nya, biobaserade råvaror och material. Hantering och lagring av biobränslen och avfall innebär också nya typer av risker. I RISE har vi samlat vår kompetens inom brand, risk och säkerhet för att kunna erbjuda kunskapsutveckling och innovationsstöd för säker hantering av biobränslen och avfall i alla led.

Inom satsningen Fuel Storage Safety samlar vi olika expertområden för att kunna utvärdera och sprida kunskap om viktiga säkerhetsaspekter vid lagring av biobränslen (fasta, vätskeformiga och gasformiga) och avfall. Det handlar till exempel om typiska risker, förebyggande arbete, antändning, brandspridning, detektion, släckning och explosioner.  Vi samarbetar med universitet och högskolor och myndigheter för att ta fram och sprida kunskap. Vi kan hjälpa och stötta företag, branschorganisationer och konsulter, med flera att nå en rimlig säkerhetsnivå.

Utvecklingen och användning av olika förnyelsebara energikällor ökar kraftigt på grund av samhällets strävan att minska beroendet av fossila bränslen. För att optimera resursanvändningen ställs också stora krav på återvinning. Vi har en omfattande sortering av avfall, som sen återanvänds antingen som en råvaruresurs eller för energiproduktion. Samhället och olika kommersiella aktörer har under senare år byggt upp produktionssystem för olika typer av biobränslen och logistiska system, inklusive mellanlager, för att hantera avfall som ska återvinnas eller förbrännas.

Inom Fuel Storage Safety har vi samlat den kompetens som behövs för att utveckla  relevanta riskvärderingar och riskreducerande åtgärder i dagens och framtidens system. Vi har ett utmaningsdrivet och förebyggande angreppssätt för att undvika att samhället och aktörerna i systemet ”bygger fast sig” i lösningar som kan orsaka stora kostnader i form av direkta och indirekta skador från till exempel brand och explosioner.

Kontakt

Anders Lönnermark, anders.lonnermark [at] ri.se, Forskare, RISE Safety

Henry Persson, henry.persson [at] ri.se, Projektledare, RISE Safety