Innovation för minskad antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande globalt hot mot människors och djurs hälsa samt produktiviteten i samhället. Enligt FN:s världshälsoorganisation, WHO, är det ett av de största hoten mot den globala folkhälsan.

 I EU dör minst 25 000 människor varje år till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier och ett globalt perspektiv är motsvarande siffror betydligt större. I RISE har vi samlat vår kompetens kring hur man kan motverka uppkomst och spridning i av resistenta mikroorganismer i den tvärvetenskapliga komptensplattformen ”Innovation för minskad antibiotikaresistens”. I komptensplattformen tar vi ett helhetsperspektiv på antibiotikaresistens, enligt principen ”One Health”, som omfattar flera sektorer; folk- och djurhälsa, livsmedelssäkerhet, miljö, forskning- och innovation, samt icke-terapeutisk användning av antimikrobiella ämnen.

Med vår samlade kompetens och tekniska infrastruktur utvecklar vi lösningar som hjälper såväl samhället som företagen att hantera hotet med resistenta bakterier. Fokus ligger på att minska och optimera antibiotikaanvändning genom att bidra till framtagningen av nya lösningar för infektionskontroll och förhindrad smittspridning inom vård och omsorg, livsmedelsproduktion och jordbruk.

Vi har bland annat expertkunskap inom områden, såsom alternativa behandlingar (exempelvis innovativa formuleringar av antimikrobiella peptider, probiotika, substances, etc), ytmodifiering- och ytkaraktäriseringsmetoder, samt mikrobiella analyser och visualiseringstekniker. I nära samverkan med samhälle, näringsliv och akademi utvecklar vi behovsdriven, tillämpad forskning och innovation inom tre huvudområden:

  • Nya behandlingsalternativ
  • Antimikrobiella material och ytor
  • Innovativa detektions- och preventionsstrategier

Komptensplattformen är en utvecklingsresurs och ett sammanhang för gemensam kunskapsutveckling för alla offentliga och privata aktörer som på något sätt berörs av antibiotikaresistens i vidare mening.

Kontakt

Ulla Elofsson, komptensplattformsledare
ulla.elofsson [at] ri.se
tel. 076 864 00 40