Cirkulär ekonomi

Avancerad teknik omvandlar dagens avfall till morgondagens råvara. Att tillvarata jordens begränsade resurser och recirkulera dem i smarta kretslopp är en förutsättning för hållbar utveckling. RISE erbjuder en unik bredd av spetskompetenser och fysiska forsknings- och demonstrationsmiljöer som underlättar övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Cirkulär Ekonomi är ett av RISE styrkeområden. Vi fokuserar på utveckling och demonstration av innovativa teknologier och processer för att göra linjära materialflöden mer cirkulära. Inom RISE drivs ett stort antal projekt kring att utvinna, karaktärisera och använda sekundära resurser såsom plaster, matrester, bygg- och rivningsavfall, biomassa och metaller.

Tillsammans behöver vi göra näringslivets lönsamhet oberoende av icke-förnybara resurser för att på riktigt skapa ekonomisk och ekologisk hållbarhet över tid. Dagens linjära försörjningssystem skapar mycket stora mängder avfall, och har låg grad av resursutnyttjande. Enbart mindre effektiviseringar av dagens system innebär endast en fördröjning av utmaningen med beroendet av jungfruliga material.

I en cirkulär ekonomi konstrueras materialflöden så att avfall inte uppstår, utan omsätts i nya varor och tjänster. Biologiska materialflöden återförs till biosfären, och tekniska materialflöden designas så att de kan återföras till produktionssystemet med hög kvalitet. I nära samverkan med akademi och näringsliv arbetar RISE för att accelerera omställningen till en cirkulär ekonomi.

Kontakt

Christina Anderzén, Plattformsledare Cirkulär Ekonomi 
tel. 010 516 5834, christina.anderzen [at] ri.se