Biomassa

Biomassa är en nyckelresurs för att minska beroendet av fossil råvara för material och drivmedel och dessutom något som Sverige har gott om. Men även biomassa är en begränsad resurs som det är viktigt att utveckla och använda optimalt. Rätt använd är potentialen stor för så väl svensk industri- och exportutveckling som för möjligheten att bidra till klimatmål och en fossilfri framtid.

Komptensplattformen Biomassa samlar RISE expertis inom flera olika områden och gör oss till en självklar innovationspartner för industri och samhällsfunktioner som utvecklar teknik och metoder för långsiktigt hållbar produktion av drivmedel, material och kemikalier från biomassa som råvara.

Våra huvudområden är produkter frånskogsindustrins restströmar , metan från organiskt avfall, förvätskning av lignocellulosarik råvara, produkter från jordbrukets skörderester och produkter från akvatisk biomassa. De frågeställningar och prioriteringar vi jobbar med inom respektive områden drivs alltid av industrins och samhällets behov.

De övergripande målet är att i samverkan med industrin skapa teknoekonomiska möjligheter för Sverige att utnyttja potentialen i biomassa för att möta fossilfrihetsmål och stärka den svenska exportindustrin inom ovanstående områden. 

Kontakt

Gustav Rogstrand
gustav.rogstrand [at] ri.se
tel. 072 733 11 80