Tillämpad forskning och utveckling

Tillämpad forskning och innovation är vår kärnverksamhet. Vi arbetar utmaningsdrivet i både offentligfinansierade projekt och i direkta uppdrag från industri eller offentlig sektor.

Forskning och innovation

Tillämpad forskning och innovation är vår kärnverksamhet. Vi arbetar utmaningsdrivet i både offentligfinansierade projekt och i direkta uppdrag från industri eller offentlig sektor. Tillsammans med våra kunder och partners identifierar vi utvecklingsbehov och tar fram nya lösningar på både gemensamma utmaningar och unika problem. Vi samarbetar med universitet och högskolor, exempelvis i FoI-projekt, delade tjänster eller doktorandprojekt. Vi har teknisk expertis, världsomspännande nätverk, är en oberoende aktör och har god inblick i näringslivets villkor. Det ger oss goda förutsättningar att koordinera och driva komplexa forsknings- och innovationsprojekt.

Tjänstedesign och designprocesser

Tjänstedesign och designmetodik blir allt viktigare för att näringsliv och offentlig sektor ska kunna utveckla nya tjänster eller ny funktionalitet. Med designmetodik analyserar och visualiserar vi användarnas sammanhang, beteende och drivkrafter och utvecklar anpassade lösningar i nära samverkan med våra kunder. Ofta behöver processerna ske bransch- och sektorsövergripande i gränslandet mellan innovation, forskning och affärsutveckling.

Expertkonsultation

RISE har de kompetenser som behövs för en lyckad innovationsprocess med experter inom många tekniska discipliner. Kunskapen kan användas för tvärdisciplinära angreppssätt eller som spetskompetens. Vi har ledande expertis inom framtidskritiska områden som digitalisering, mobilitet, hållbara städer och samhällen, Life Science och energi och biobaserad ekonomi.