Test- och demonstrationsmiljöer

RISE äger och är partner i ett 100-tal unika test- och demonstrationsmiljöer (RISE T&D) öppna för industri, akademi, SMF och offentlig sektor. Det är en unik infrastruktur för forskning och utveckling i labb- och pilotskala. Här kan framtidens produkter och processer skalas upp och testas under verkliga betingelser. En RISE T&D-miljö kan användas på olika sätt; för direkta, konfidentiella uppdrag, vid deltagande i forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med fler aktörer eller medverkande i nätverk. Runt varje test- och demonstrationsmiljö finns ett väl utbyggt nätverk av aktörer och kompetens som kan bidra till nya lösningar eller affärer.

Läs mer om våra Test-& Demo-tjänster.

Foto: Anders Eskilsson

Vid RISE akustik- och lyssningslabb kan arkitekter, beställare inom byggsektorn samt...

Bild

Övergången till en biobaserad ekonomi - bioekonomi - kräver utveckling och demonstration av nya...

Bild

Vid RISE anläggning i Borås finns omfattande provningsutrustning för att genomföra tester av...

Bild

Catalysis Screening Service är en unik robotiserad service för design och optimering av heterogent...

Cleaning Innovation testar och förbättrar industrins olika rengöringslösningar. Bilden visar ett rengöringstest av olika material med ytbeläggningar.

All rengöring innebär kraftig miljöbelastning. Nya miljösmarta lösningar behövs för att spara...

Foto: SP

Testbädden för EMC och trådlös kommunikation etablerades 1990 och ligger i Borås. Den används för...

RISE Acreo:s Fiberlab etablerades 2001 och ligger i Hudiksvall.

Vid RISE Acreo:s Fiberlab i Hudiksvall finns unik infrastruktur och renrum för forskning,...

Labbuppställning (Vertical Atmospheric Flexi fuel Furnace - VAFF) för två stegsförbränning av fasta och vätskeformiga råmaterial vid ETC. Foto: Maria Fäldt.

Förgasning av biomaterial har en möjlighet att vara en del av framtidens energisystem antingen...

RISE flödeslaboratorium med bänkar och mätutrustningar.

Ett oberoende ägt flödeslaboratorium med mätteknik som är världsledande inom framför allt höga...

Foto: Dick Gillberg

Vid RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) förbränningslaboratorium finns...

Bild

Vid Testcenter för förpackningar kan företag kvalitetskontrollera att förpackningen skyddar...

Bilden visar en av de tre modulerna i datacentret i Luleå.

ICE, the Infrastructure and Cloud Environment, är ett forskningsdatacenter som drivs av RISE SICS...

ETC:s horisontella förbränningsugn med alternativ utformning för skräddarsydda förbränningsexperiment (Horizontal Industrialized Combustion Kiln - HICK). Foto: Maria Fäldt.

HICK lämpar sig för att efterlikna industriella förbränningsanläggningar. Både tillämpningar för...

Foto: Per Aronsson

I två större klimatsimuleringskammare kan företag säkerställa att produkterna klarar påfrestningar...

Bild

Demonstrationsanläggningen för LignoBoost i Bäckhammar används av massa- och pappersbruk som vill...

Bild

Alla byggnader har ett visst mått av luftläckage genom byggnadens klimatskal, vilket påverkar...

Bild

Produkter och konstruktioner som är utsatta för växlande laster över tid går så småningom sönder...

Bild

Pilotanläggningen för produktion av nanocellulosa i stor skala är den första och hittills enda i...

Bild

I FEX, en fullstor pappersmaskin, kan företag genomföra tester inom papperstillverkning. Användare...

ETC:s cyklonbaserade pyrolysör i pilotskala (Pyrolysis Oil Cyclone - POC).  Foto: Ann-Christine Johansson.

Snabb pyrolys är en effektiv process för att omvandla fast biomaterial via en vätskeformig...

Trycksatta pilotanläggningen vid ETC I Piteå (Pressurized Entrained flow Biomass Gasification - PEBG).

I ETC:s trycksatta högtemperaturförgasare (PEBG-pilot) erbjuds anpassade förgasningstester i...

Bild

Förutom de traditionella användningsområdena papper, kartong och massa ökar intresset kraftigt för...

Bild

Pipe Centre är en mötesplats för problemställningar kring rör och rörsystem för vatten och avlopp,...

Bild

Proteus är en automatiserad anläggning för småskalig (0.3 – 10.0 mL) screening av fasta substansers...

Bild

Hur påverkas olika typer av trämaterials beständighet av utomhusmiljön? Detta är en fråga som RISE...

Pilot för slurryvätekrackning (Slurry HydroCracker – SHC) vid ETC. Foto: Olov Öhrman. Slurryvätekrackning är en petrokemisk process som även kan tillämpas för att bryta ned och förädla olika biobaserade molekyler till mindre beståndsdelar, lämpliga för vidare processning till biodrivmedel eller gröna kemikalier.

Integrering av förnybara råvaror i befintliga raffinaderier är troligen den snabbaste vägen för en...

Bild

Expertkompetens och omfattande experimentella resurser att utsätta produkter för olika typer av...

Bild

I den stora brandhallen genomförs storskaliga brandtester på uppdrag av svenska och internationella...

Bild

Att byta ut fossilbaserade bränslen och i stället använda el, är ett sätt att minska...

Bild

2013 etablerade RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) en testbädd för...

Bild

RISE har en öppen testbädd för fjärrvärme och fjärrkyla som täcker hela processen från produktion...

testdemo acreo nationella testbed

RISE Acreo:s nationella testbädd (ANT) är ett kommunikationsnät som vänder sig till företag,...

Bild

Centrum för material- och konstruktionsteknik vänder sig till företag inom den tillverkande...

Ett av de två magasinen för utvärdering av dagvattenlösningar på plats utanför HSB Living Lab i Göteborg. 

Behovet av tekniska lösningar och nya planeringsmetoder för en klimatsäker dagvattenhantering är...

Bild

Vid RISE finns experimentella resurser och beräkningsverktyg för utvärdering av energi -och...

Foto: Microtec

SP Trämetri är en testbädd inriktad på mätning av trä och en resurs för sågverk och annan...

Schematisk bild och foto över ETC:s syrgasblåsta fastbäddsförgasare (Fixed bed OXygen Blown Gasifier - FOXBG). Foto: Henrik Wiinikka.

Med syrgasblåst fastbäddsförgasning erbjuds möjlighet till högtemperaturkonvertering av svårmalda...

Bild

Enheten för utvärdering av byggdelar är en resurs för företagens kvalitetssäkrings- och...

Bild

Waste Refinery är ett nationellt kunskapscentrum med inriktning på konvertering av avfall till...

Bild

AstaZero är både en innovationsmiljö och testinfrastruktur där internationell fordonsindustri och...

Electrumlab i Kista i nordvästra Stockholm.

Vid Electrumlab finns avancerad utrustning för forskning, utveckling och tillverkning av...

Fingrar som touchar en glasyta.

Här arbetar vi med allt från transparent intelligens, färger som filtrerar ut våglängder, starka...

Foto: Sofia Bureborn

RISE Jordbruk och livsmedel (f d JTI, ett delägt dotterbolag inom SP-koncernen) har utvecklat en...

RISE Acreo:s testbädd för tryckt elektronik i Norrköping.

Printed Electronic Arena Manufacturing (PEA Manufacturing) är en testbädd för framtagning av...

Bild

En anläggning för utveckling och demonstration av kontinuerliga, kemiska processer och...

Laseranalys för förbättrad återvinning

Testbädden analytisk processövervakning utvecklar och erbjuder ny teknik för processövervakning,...

Swerea Swecasts pilotgjuteri i Jönköping.

Test- och demonstrationsanläggningen för gjutna produkter gör det möjligt att testa och demonstrera...

Pilotanläggning för fluidbäddprocesser. Foto: Maria Åsén

Genom Swereas avancerade fluidbäddanläggning och kunskapscentret FLUBET, erbjuds utveckling av...