Elektromobilitet

Sverige har satt upp mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Elektrifierade fordon bidrar till ett minskat oljeberoende och lägre utsläpp samtidigt som de skapar en tystare miljö.

RISE arbetar brett med forskning och provning inom elektromobilitet. Exempel på områden är batteri- och hybridsystem, energihantering och styrning, laddinfrastruktur, EMC, batterikemi, bränsleceller, affärsmodeller, användarbeteenden, arbetsmaskiner och provningsmetodik. Forskningen utförs vanligtvis i nära samarbete med akademi, kommuner, myndigheter och industri och många gånger i olika test- och demonstrationsmiljöer.

Kontakta oss gärna för att starta en dialog och hitta din samarbetspartner eller expert inom området! Kontakt: Stefan Pettersson, stefan.pettersson [at] ri.se

Svensk satsning på testbädd för elektromobilitet

Regeringen har under våren 2017 beslutat att satsa en miljard kronor på att bygga en ny testbädd för elektromobilitet. Testbädden ska ägas och byggas av RISE tillsammans med Chalmers tekniska högskola. Anläggningen ska bli en arena för svensk forskning och utveckling inom elektromobilitet och ska kunna användas av både industri, akademi och forskningsinstitut. Satsningen kommer stärka den starka positionen Sverige redan har inom fordons- och transportforskning.

Mycket av den tillämpade forskning som genomförs inom RISE, bland annat kring batterier, el- och hybridsystem, laddinfrastruktur och arbetsmaskiner, passar väl in i den nya testbädden. Även forskning kring effektiv provningsmetodik för produktutveckling kommer att utföras. Vi tittar även på hur forskning kring elektrifierad sjöfart, elfordonens koppling till det smarta hemmet och bränslecellsfordon skulle kunna passa in i den nya testbädden.

Med testbädden för elektromobilitet kopplar vi ihop akademi och institut med näringslivet. ”Genom samägandet med Chalmers så bygger vi en organisationsmässig styrka i testbädden. Det är helt rätt typ av satsning” säger Eilert Johansson chef för affärs- och innovationsområde Mobilitet på RISE.

Lyssna på Eilert Johansson om testbädden för elektromobilitet här.

För specifika frågor kring testbädden, kontakta:

Projektledare, etablering av testbädden: Henrik Svenningstorp, henrik.svenningstorp [at] ri.se

Forskningsfrågor: Stefan Pettersson, stefan.petterson [at] ri.se, eller Ellen Olausson, ellen.olausson [at] ri.se

Exempel på projekt inom elektromobilitet:

Användaren i centrum

Oavsett hur tekniskt komplett en lösning är måste det finnas en vilja hos användaren att nyttja den. Genom att studera hur olika personer uppfattar och interagerar med ny teknik möjliggör vi att nya hållbara lösningar snabbare kommer ut i samhället.

Analysis of Effects of Free-Floating Car Sharing Services

The Role of Car Dealerships in Market Introduction of Electric Vehicles –BiRoll

Automatiserad laddning

Ett förenklat laddningsmoment har potential att göra elfordonen mer attraktiva, vilket kan leda till en snabbare övergång till en elektrifierad och hållbar transportsektor. Dessutom kräver framtidens autonoma fordon att laddningen sker helt automatiskt.

Safe Wireless Energy – SAWE

Wireless Charging of Electric Vehicles – WiCh

Elvägar

Med hjälp av elvägar kan elfordon laddas under färd från vägbanan eller via luftledningar, där energiöverföringen antingen sker genom en kontaktyta eller trådlöst. Tekniken möjliggör eldrift med färre och mindre batterier vilket framförallt är en stor fördel för tung trafik.

Research and Innovation Platform for Electric Roads

Energihantering och styrning

Forskning kring energihantering i nya elektrifierade fordon gör det möjligt att styra energikonsumtionen för olika enheter i fordonet för att exempelvis få en minskad bränsleförbrukning och en ökad räckvidd.

Integration of Optimal Energy Management in Vehicles

Smarta hem

Hur kommer framtidens elfordon kopplas till det smarta hemmet? Möjligheten att koppla samman elfordon med det smarta hemmet kan öppna för nya lösningar där exempelvis du som konsument kan styra över vilken energikälla du laddar din elbil.

Automatiskt laddbara fordon i prosumentens ekosystem

Test, demonstration och living lab

Demonstrationer och testmiljöer kan hjälpa till att identifiera hur väl nya elektrifierade fordonslösningar fungerar i verkligheten. Samtidigt öppnar ofta dessa demonstrationer upp för nya idéer om hur vi snabbare kan nå ett hållbart samhälle.

Shared Shuttle Services – S3