Inriktning

Forsknings- och utvecklingsområden

Divisionen Built Environment arbetar inom följande huvudområden där vi utvecklar och erbjuder kapacitet för innovation i form av expertis, testbäddar, starka nätverk och processledningsförmåga.

Systemanalys och innovation

Systemanalys och ”Life cycle thinking” är tvär- och transdisciplinära instrument för näringsliv och samhälle vid policybeslut, strategiarbete och innovationsutveckling för att möjliggöra omställningen till ett mer hållbart samhälle, givet systemens komplexitet. Divisionen Samhällsbyggnad erbjuder ledande kompetens inom innovation, marknad och policy för energi-, miljö- och social systemanalys. Vi arbetar bland annat med cirkulära affärsmodeller, organisation och management, hållbar upphandling, innovationsupphandling och framtidsanalyser.

Cirkulär ekonomi

RISE modeller och verktyg för hållbarhetsanalys och systemanalys är ett av fundamenten i våra erbjudanden inom cirkulär ekonomi. Vår kompetens omfattar systemanalys, design av system, produkter och tjänster för cirkuläritet inom bland annat hållbarhetsanalys (miljö/socialt/ekonomiskt), materialens hållbarhet, policy och hållbar upphandling (inklusive innovationsupphandling). Vi fokuserar speciellt på bioekonomi, återbruk, avfallsminimering och vatten.

Byggnadens funktion och system

Byggnadens funktion och system omfattar bland annat innemiljö, fukt, luft, akustik, ljus, energianvändning, beteende, nya material och konstruktioner, kvalitetssäkring, digitalisering av byggnader och byggprocess och klimatanpassning. Området omfattar såväl befintliga byggnader som nyproduktion. Vi arbetar med energieffektiva installationer för värme/kyla, ventilation och luftfiltrering samt med livsmedelskyla, innemiljö (termisk komfort, fuktrelaterade problem, akustik, ljus), nya material och konstruktioner, kvalitetssäkring och klimatanpassning.

Infrastruktur och försörjningssystem

Området omfattar både försörjningssystem (vatten och avlopp, energi, fjärrvärme, avfall, och dagvattenlösnigar ) för bebyggelse, smarta städer och industri och transportinfrastruktur (väg, bro, tunnel, beständighet, livslängd, tillståndsbedömning, nya material med mera). Forskningsområdet hållbara försörjningssystem omfattar också VA-teknik vilket är en viktig del i effektiv energianvändning samt av stor betydelse för fuktsäkert byggande och för att förbygga vattenskador.

Hållbara städer och samhällen

Stadsutveckling är komplext och kräver samverkan mellan flera av samhällets aktörer i de system och processer som driver innovation och förändringsarbete. Inom området driver och utvecklar vi, i bred samverkan, innovationsprocesser i flera städer och har kompetenser och verksamhet som omfattar hållbara, energieffektiva och smarta städer, buller i staden, innovationsprocesser, social hållbarhet och hållbar livsstil.