Inriktning

Vi samlar vår kompetens och forskning inom sex områden som spänner över de branscher och industrisegment där våra kunder är verksamma.

Material och ytor

Grundkompetenserna utgörs huvudsakligen av kemi, fysik samt biologi. Forskningsverksamheten finns inom alla sorters material och materialkombinationer, där nanoteknologi utgör ett viktigt delområde. Vi hjälper till att utveckla nya strukturer med specifika funktioner och egenskaper, nya material och ytor för förbättrad funktion och livslängd, utveckling och ökad användning av förnybara råvaror samt verkar för att skapa förutsättningar för återbruk.

Mätteknik och metrologi

Området Mätteknik omfattar analys och utvärdering av sammansättning, egenskaper och funktion hos material. Förutom att utveckla och bygga kompetens kring själva mätteknikerna, utvecklar vi nya tillämpningar från dem, ofta som en integrerad del i större projekt. Området rymmer spetskompetenser där vi har en ledande internationell position, exempelvis inom ytkarakterisering, samt avbildande masspektrometri på biologiska och geologiska material.

Process – produktion – produkt

Den svenska processindustrin står inför stora utmaningar för att behålla och stärka sin konkurrenskraft. Centrala frågor är behovet av ökad resurseffektivitet och energieffektivitet samt övergången till nya biobaserade råvaror. Området innefattar exempelvis:

  • Process- och teknologiutveckling inom jordbruksteknik, livsmedelsprocesser och läkemedelstillverkning.
  • Metodutveckling för odling, torkning och extraktion av kommersiellt gångbara produkter från alger och utveckling av nya material från algbiomassa.
  • Omformulering, det vill säga att ersätta ingredienser i en formulering med bibehållen funktion för att anpassa produkten efter regulatoriska krav, konsumentkrav och miljö- och hållbarhetsaspekter. 
  • Digitalisering av jordbruk.
  • Läkemedelstillverkning (men också andra material) där kraven är mycket höga för att säkerställa funktion och säkerhet.

Systemanalys

Med vår kompetens inom miljösystemanalys/LCA, Life Cycle Management samt Supply Chain Management och Green lean av värdekedjor för livsmedel och andra biologiska produkter, har vi en viktig roll i att erbjuda lösningar till näringslivet och andra samhällsaktörer för att nå en mer miljömässigt hållbar livsmedelssektor och biobaserad samhällsekonomi. Lösningarna består av allt från utveckling och implementering av hållbara produktionsmetoder till managementverktyg och metoder för minskat svinn, lägre miljöpåverkan, högre produktivitet och bättre lönsamhet. 

Ett annat viktigt område är en hållbar livsmedelskonsumtion där vi tillsammans med våra kunder och i olika forskningsprojekt verkar för en minskad klimatpåverkan inom livsmedelssektorn genom hela kedjan från tillverkning till konsumtion.

Säkerhet

Inom divisionen har vi byggt upp kompetens och infrastruktur för att möta flera samhällsutmaningar som innebär stora risker för människors hälsa och överlevnad. Tre stora utmaningar som vi noterar är antibiotikaresistens, vårdrelaterade infektioner och livsmedelssäkerhet. För att möta dessa utmaningar behövs allt från utveckling av verktyg för att kunna bedöma och kartlägga mikroorganismer i olika miljöer som exempelvis vård- och livsmedelskedjan, för att både förstå och förhindra smitta och sjukdomsspridning, till utveckling av antimikrobiella läkemedel och andra preventiva och behandlande åtgärder.  Inom divisionen ligger fokus på molekylär diagnostik, riskbedömning, rengöring och desinfektion samt infektionsmanagement.

Ett annat område där divisionen erbjuder kompetens och har en uppbyggd projektbas, är Oskyddad trafikant. Aktiviteterna hittills rör utveckling och utvärdering av vägbeläggningar för cykel-och gångbanor med syfte att minska risk för personskada vid olyckor och har genomförts i samverkan med divisionen Säkerhet och transport.

Sensorik

Sensorik och konsumentanalys arbetar huvudsakligen med sensoriska och konsumentrelaterade frågeställningar och kemisk analys av flyktiga föreningar. Vi arbetar med människans upplevelse i fokus, dvs. i gränsytan gentemot människan. Vi fokuserar främst på livsmedel, men områden som hygien, läkemedel och förpackning är viktiga. Inte minst ur ett applikations- och kompetensutvecklingsperspektiv.

Ett snabbväxande område inom sensoriken är taktil perception (haptik).  Hur nya produkter av hållbara material accepteras på marknaden kräver förståelse av hur dessa produkter upplevs. Fokus ligger på hur vi uppfattar produkter och ytor med känseln. Kärnan i verksamheten är att koppla samman undersökningar med försökspersoner med instrumentella mätningar för att kunna styra produktutveckling mot en viss taktil upplevelse. I detta ligger både materialutveckling, design och genomförande av studier med försökspersoner och multivariat datautvärdering.