Erbjudande

Vi leder omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi. Genom forskning, utveckling och innovationsstöd stärker vi våra kunders långsiktiga konkurrenskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom:

Forskningsprogram
Kärnan i divisionen är forskningsprogrammet där industriföretag från hela världen samarbetar runt gemensamma utmaningar. Från detta program har många banbrytande processer och produkter inom skogsindustrisfären sitt ursprung. Programmet löper i treårsperioder.

Offentlig forskning
Vi har ett väl etablerat samarbete med universitet och högskola, exempelvis i projekt finansierade av EU, Vinnova eller Energimyndigheten. På så sätt kan vi fortsätta bygga upp kunskap och fylla kompetensbehov inom områden där industrin ännu inte är mogen att finansiera.

Innovationsstöd
Med vårt breda nätverk som involverar såväl den akademiska världen och andra institut som SMF och internationella storföretag har vi en unik roll att koppla samman aktörer som driver innovation. Det kan exempelvis handla om infrastruktur för regional utveckling eller om samverkan längs värdekedjan.

Test och demo
Vi tittar på hur forskningsresultaten bäst kan tillämpas i din verksamhet och demonstrerar lösningarna i prototyper och pilotkörningar. Våra pilot- och demonstrationsanläggningar för papperstillverkning, bioraffinaderiprocesser, ligninförädling och nanocellulosaproduktion är några exempel på miljöer där framtidens produkter och processer kan utvärderas och skalas upp.

Mätning och provning
Vi utför tester och analyser av dina produkter vid olika stadier i sin produktion och behandling. Våra forskare och labbtekniker har tillgång till mätinstrument, modeller och pilotutrustning i absoluta världsklass.

Packaging Audit
Packaging Audit kombinerar rätt kompetenser och mätverktyg utifrån kundens behov av kostnadsbesparing, brukarupplevelse eller legala krav. Syftet är att hjälpa företag att optimera såväl förpackningar som processer genom hela förpackningsvärdekedjan.