RISE AB

RISE Research Institutes of Sweden AB är statens ägarbolag för svenska industriforskningsinstitut. Vi samarbetar med institutens övriga ägare från industrisidan kring struktur- och ägarfrågor, i syfte att förnya och förstärka institutens roll i det svenska innovationssystemet.

Ägarbolagets roll är dubbelriktad – vi ska företräda institutens intressen i samlad form på strategisk nivå gentemot våra intressenter och vi ska kommunicera omvärldens förväntningar, intressen och behov till institutssektorn.

Industriforskningsinstituten verkar i gränslandet mellan högskolans forskning och näringslivets utveckling. De bygger upp, förädlar och förmedlar behovsmotiverad FoU och innovation, med målet att skapa nytta och hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle.

RISE AB - UPPDRAG

De senaste åren har en större strukturförändring bland RISE-instituten genomförts, som syftar till att stärka forskningsinstitutens möjligheter på en global och konkurrensutsatt kunskapsmarknad. Målet för omstruktureringen har varit färre, men större och starkare forskningsenheter som är välkända bland sina intressenter i och utanför Sverige, och som bättre kan svara upp mot näringslivets och samhällets behov.

Genom Forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation 2008/09:50, har det förnyade ägarbolaget RISE AB (RISE Holding 2009-2013) i uppdrag att driva strukturfrågorna som rör institutssektorn och bland annat utarbeta ett effektivt finansieringssystem för instituten.

Vi ska bygga ett nytt varumärke för den samlade institutssektorn med ägarbolaget RISE AB som sammanhållande nod. 

Läs mer om Utveckling av RISE.