Järnspån

Institutens historiska bakgrund

Industriforskningsinstitut har funnits länge i Sverige. De första instituten grundades i början av 1900-talet och har sitt ursprung i specifika branscher. Instituten som bildats senare har ofta en branschöver­gripande eller en tvärteknologisk utgångspunkt.

Dagens institut uppvisar variationer både vad gäller storlek, inriktning och industribas. Sedan årsskiftet 2005/06 är samtliga institut i RISE inordnade i någon av fyra institutsgrupperingar. Detta är resultatet av det omstruktureringsarbete som RISE (tidigare IRECO) drivit för att stärka de svenska industriforskningsinstituten och öka deras konkurrenskraft inom Sverige och EU.

Både staten och näringslivet står bakom instituten och har finansiellt bidragit till verksamheten. Det gemensamma intresset bottnar i att man anser att industriforskningssystemet är ett viktigt instrument för att stärka svenska företags utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning.

Över hela världen arbetar man för att underlätta kommersialisering av forskningsresultat och för att stärka samverkan mellan näringsliv och akademisk forskning. Många länder har en stor forskningsinstitutssektor som erhåller betydande finansiering med offentliga medel.

I Sverige satsas också stora summor på forskning och utveckling, FoU. Men större delen av det industrirelevanta FoU-arbetet sker inom företagen och bekostas av företagen själva. Den offentligt finansierade behovsmotiverade forskningen har vid en jämförelse med andra länder historiskt sett varit mycket liten i Sverige.

De senaste åren har landets politiska ledning omvärderat betydelsen av en stark institutssektor och finansieringen har stärkts.

Läs mer på Viktiga årtal; Från Ireco till RISE AB - ägarbolaget år för år.