Testanläggningar och demonstratorer

Fingrar som touchar en glasyta.

Här arbetar vi med allt från transparent intelligens, färger som filtrerar ut våglängder, starka och tunna glas, biologiska glas till mineralull. Kunderna kommer från råvarul

Bild

Swereas testbädd för processimulering är en stark resurs för att i laboratorieskala simulera alla egenskapskritiska processer vid tillverkning av avancerade metalliska materi

Swerea Swecasts pilotgjuteri i Jönköping.

Test- och demonstrationsanläggningen för gjutna produkter gör det möjligt att testa och demonstrera nya produkter, material, tekniker och arbetssätt.

Acreo Swedish ICT:s Electrumlab i Kista i nordvästra Stockholm.

Vid Electrumlab finns avancerad utrustning för forskning, utveckling och tillverkning av elektroniska komponenter i mikro- och nanoskala.

Bild

Övergången till en biobaserad ekonomi - bioekonomi - kräver utveckling och demonstration av nya processer och produkter innan kommersialisering.

Bild

Förutom de traditionella användningsområdena papper, kartong och massa ökar intresset kraftigt för att även använda skogsråvaran, och skogsindustrins restströmmar, för andra

Acreo Swedish ICT:s Fiberlab i Hudiksvall.

Vid Acreo Swedish ICT:s Fiberlab i Hudiksvall finns unik infrastruktur och renrum för forskning, utveckling och tillverkning av optisk specialfiber och fiber

Foto. Acreo Swedish ICT

Forskningsprojektet Sensation har som mål att ta fram ett system som levererar en resurseffektiv och säker vattenhantering för både industri och invånare.

testdemo acreo nationella testbed

Acreo Swedish ICT:s nationella testbädd (ANT) är ett kommunikationsnät som vänder sig till företag, universitet och offentliga organisationer som är i behov av att testa och

Acreo Swedish ICT:s testbädd för tryckt elektronik i Norrköping.

Printed Electronic Arena Manufacturing (PEA Manufacturing) är en testbädd för framtagning av prototyper och småskalig produktion inom området tryckt elektron

Foto: Innventia

Vid Innventias center för förpackningsutveckling och produkttest kan företag kvalitetskontrollera att förpackningen skyddar produkten genom hela transportkedjan.

Foto: Innventia

Demonstrationsanläggningen för LignoBoost i Bäckhammar används av massa- och pappersbruk som vill utvärdera sina möjligheter att dra nytta av LignoBoost, en teknik för att ut

Foto: Innventia

Innventias pilotanläggning för produktion av nanocellulosa i stor skala är den första och hittills enda i sitt slag i världen som är öppen för externa användare.

Foto: Innventia

I FEX, en fullstor pappersmaskin, kan företag genomföra tester inom papperstillverkning.

Foto: Sofia Bureborn

JTI, ett delägt dotterbolag inom SP-koncernen, har utvecklat en mobil pilotanläggning som kan användas för att optimera biogasproduktionen vid avloppsreningsverk.

Bild

En anläggning för utveckling och demonstration av kontinuerliga, kemiska processer och processteknik är under uppbyggnad hos SP Process Development, där också processingenjörer och processkemister

Bild

AstaZero är både en innovationsmiljö och testinfrastruktur där svensk och europeisk fordonsindustri och forskare kan utveckla och demonstrera avancerad säkerhetsteknik för fordon och infrastruktur.

Bild

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts anläggning i Borås finns omfattande provningsutrustning för att genomföra tester av konstruktioners brandmotstånd.

Bild

Catalysis Screening Service drivs av SP Process Development och är en unik robotiserad service för design och optimering av heterogent eller homogent katalyserade kemiska rea

Bild

SPs Centrum för material- och konstruktionsteknik vänder sig till företag inom den tillverkande industrin i ett flertal branscher.

Foto: SP

SP:s EMC-laboratorium används för test, utvärdering och demonstration av elektronisk störningstålighet och för forskning kring ny kommunikationsteknik.

Foto: Dick Gillberg

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts förbränningslaboratorium finns omfattande teknisk utrustning för att undersöka bränslen och förbränningsprocesser i olika sammanhang.

Foto: Per Aronsson

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts två större klimatsimuleringskammare kan företag säkerställa att produkterna klarar påfrestningar från skilda klimattyper.

Foto: SP

Alla byggnader har ett visst mått av luftläckage genom byggnadens klimatskal, vilket påverkar energiåtgång och innemiljö.

Bild

Produkter och konstruktioner som är utsatta för växlande laster över tid går så småningom sönder.

Bild

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts finns expertkompetens och omfattande experimentella resurser att utsätta produkter för olika typer av extern påverkan, både enskilt och i kombination me

Bild

Proteus är en automatiserad anläggning för småskalig (0.3 – 10.0 mL) screening av fasta substansers tendens att bilda salter, co-kristaller eller polymorfer och solv

Foto: SP

Hur påverkas olika typer av trämaterials beständighet av utomhusmiljön? Detta är en fråga som SP Trä kan ge svar på.

Bild

SP Pipe Centre är en mötesplats för problemställningar kring rör och rörsystem för vatten och avlopp, värme och kyla samt gas.

Foto: Anders Eskilsson

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts akustik- och lyssningslabb kan arkitekter, beställare inom byggsektorn samt produktutvecklare genomföra avancerade ljudmätningar.

Foto: Microtec

SP Trämetri är en testbädd inriktad på mätning av trä och en resurs för sågverk och annan träförädlande industri som vill vidareutveckla sin verksamhet och förfina sina proce

Bild

I SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts stora brandhall genomförs storskaliga brandtester på uppdrag av svenska och internationella kunder.

Bild

Att byta ut fossilbaserade bränslen och i stället använda el, är ett sätt att minska miljöbelastningen.

Bild

Med start 2013 etablerar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en testbädd för bränsleceller, vätgasapplikationer och kringsystem.

Bild

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har en öppen testbädd för fjärrvärme och fjärrkyla som täcker hela processen från produktion av värme och kyla till distribution och användning av fjärrvärme

Bild

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut finns experimentella resurser och beräkningsverktyg för utvärdering av energi -och ljudprestanda på värmepumpar och kylsystem från komponent- till system

Foto: SP

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts enhet för utvärdering av byggdelar är en resurs för företagens kvalitetssäkrings- och produktutvecklingsarbete.

Bild

Waste Refinery är ett nationellt kunskapscentrum med inriktning på konvertering av avfall till energi eller annan nyttig tillgång.

Foto: Swerea IVF

Vid Paint Center kan företag prova och utvärdera olika förbehandlings- och lackeringsmetoder, kemikalier och färger inom de flesta typer av lackering.

Bild

Swerea IVF samordnar och driver en mötesplats där forskning inom produktionsutveckling omsätts till metoder som används i företag som vill införa nya sätt att arbeta för att bli mer konkurrenskraft

Foto: Swerea IVF

I Swerea IVF:s stora verkstadshall i Mölndal finns omfattande produktionsresurser som företag kan dra nytta av när de vill ta fram prototyper av nya produkter.

Swerea IVF driver ett stort laboratorium för testning av textila material.

På Swereas textila laboratorier, som är ett av norra Europas mest omfattande, erbjuds provning, analys och karaktärisering av textila material.

Foto: Institut de la Corrosion

Korrosion är ett betydande problem i marina miljöer.

Laseranalys för förbättrad återvinning

Testbädden analytisk processövervakning utvecklar och erbjuder ny teknik för processövervakning, dataanalys och optimering.

Foto: Institut de la Corrosion

Material som används inom olje- och gassektorn utsätts för mycket svåra påfrestningar både vad gäller den kemiska miljön och mekaniska belastningar.

Foto: Swerea MEFOS

Vid Swerea MEFOS pilotanläggning för framställning, värmning och bearbetning av metaller finns utrustning som företag inom stål- och metallindustrin använder för att förbättra sina existerande till

Pilotanläggning för fluidbäddprocesser. Foto: Maria Åsén

Genom Swereas avancerade fluidbäddanläggning och kunskapscentret FLUBET, erbjuds utveckling av metallurgiska processer, energiomvandlings- och förgasningsprocesser i stor pil

Foto: Swerea SICOMP

Vid Swerea SICOMP:s anläggning i Piteå finns storskalig utrustning för att ta fram och utvärdera nya kompositmaterial, applikationer och produktionskoncept.