RISE Bioekonomi

I den framtida cirkulära bioekonomin kan skogsbaserade, förnybara produkter ersätta många av dagens fossilbaserade. RISE är genom divisionen Bioekonomi en viktig aktör i denna riktning. Vår roll som innovationspartner spänner från regional till internationell samverkan för att lösa industrins nuvarande och framtida utmaningar. Division Bioekonomi, med cirka 320 medarbetare, arbetar längs hela kedjan från råvara och processer till färdiga produkter, såsom trämekaniska produkter, papper, förpackningar, textilier, kolfiber, kemikalier och bränslen. Divisionens pilotanläggningar och andra testbäddar spelar en viktig roll för att skala upp processer för det framtida bioraffinaderiet.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform inom forskningsprogram som involverar många kunder (exempelvis det treåriga forskningsprogrammet) eller i utvecklingsprojekt med enskilda kundföretag. Vi utför också många direkta uppdrag i form av analyser, provningar, tester och demonstrationer.

Divisionen är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Bioraffinaderi & Energi
  • Papperstillverkning & förpackningar
  • Biobaserade material

Utöver dessa har vi även dotterbolag:

Vi har verksamhet på ett flertal orter i Sverige samt i Norge och London.